Baggrund

Byrådet har truffet beslutning om, at lave en ny lokalplan, som tillader flere anvendelser af ejendommene, der ligger indenfor området. Den hidtil gældende lokalplan og byplanvedtægt for området betød, at området kunne anvendes til offentlige formål. Området var udlagt for at sikre udvidelsesmulighed for Holbæk Kommunes administrationsbygning på Jernbanevej. Da det ikke længere er relevant at fastholde denne reservation, og der er et specifikt ønske for ejendommen Platanvej 4a-b, der fremadrettet ønskes anvendt til boligformål, udarbejdes der en lokalplan for at ændre anvendelsesbestemmelsen for området.

Formål

Lokalplanen har til formål at udvide anvendelsesmulighederne for området. Den fremtidige anvendelse vil være boliger, institutioner, kulturelle formål, undervisning, kontor- og service og andet erhverv svarende til miljøklasse 1, der kan indpasses i området uden genepåvirkning.
Da området er fuldt udbygget skal lokalplanen først og fremmest fungere som administrationsgrundlag i forbindelse med ansøgninger om ændret anvendelse og ved om- og tilbygninger til den eksisterende bebyggelse, herunder især de bevaringsværdige bygninger.
Herudover skal lokalplanen regulere det nybyggeri, der kan ske som følge af eventuel nedrivning af eksisterende bebyggelse.