Servitutter

Private servitutter (dvs. pålagt af ejeren) og tilstandsservitutter (dvs. servitutter, der sikrer en bestemt tilstand opretholdt), der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen.

Rådighedsservitutter (dvs. servitutter, der giver ret til at råde over en andens ejendom) kan ifølge planlovens § 47 eksproprieres af kommunen, når det er væsentligt for at gennemføre planen.

Ejere og og bygherre må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der kan få betydning for bygge- og anlægsarbejder. Det er ikke alle rør, kabler og ledninger, der er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes.
Der er ved udarbejdelse af lokalplanen gennemført en servitutundersøgelse.

Følgende servitutter er lyst på matr. 7ag, Jyderup by, Jyderup:
Dokument lyst den 17.08.1916 nr. 907560-21 om hegn, hegnsmur mv.
Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal respekteres.

Dokument lyst d. 08.11.1968 nr. 11500-21 om forsynings-afløbsledninger mv.
Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal repekteres. Påtaleberettigede er SEAS-NVE.

Dokument lyst d. 08.11.1968 nr. 11501-21 omtransformerstation mv, ikke til hinder for prioritering.
Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal respekteres. Påtaleberettigede er SEAS-NVE.

Dokument lyst d. 18.12.1979 nr. 40642-21 om forsynings-/afløbsledninger mv, ikke til hinder for prioritering.
Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal respekteres. Påtaleberettigede er SEAS-NVE.