Borgerinddragelse

Der blev afholdt et offentligt borgermøde d. 17. december 2014 i forbindelse med lokalplanforslagets høringsperiode, ca. 8 borgere mødte frem. De væsentligste punkter, der blev talt om var:

  • Generel opbakning fra naboer til projektet.
  • Betænkeligheder omkring evt. opførelse af husstandsvindmølle.
  • Betænkeligheder omkring vejadgang til ridecentret og mulig øget trafik.

Der er efter høringsperioden tilføjet/ændret afsnit i redegørelsen:

  • Resume af ændringer foretaget som følge af den offentlige høring.
  • Kortbilag 5 er ændret i forhold til, hvilken de af den eksisterende vejadgang der skal sløjfes, såfremt der etableres en ny adgangsvej til ridecentret. Ændringen fremgår af skema over høringssvar.

Konsekvensrettelser gennem hele lokalplanen som følge af ændrede bestemmelser og kortbilag.

Administrationen er bemyndiget til at foretage redaktionelle ændringer i lokalplanen samt i Kommuneplantillæg nr. 10 og Tillæg nr. 2 til OSD-redegørelsen.


Pdf af høringssvar og administrationens vurdering findes her:

hoeringssvar.pdf (223.9 KB)