Miljøvurdering

Jordforurening

Der er ikke registreret jordforurening inden for lokalplanområdet.

Hvis der efterfølgende ved grave- og anlægsarbejdet konstateres jordforurening, skal arbejdet indstilles og kan først genoptages når dette meddeles. Fundet anmeldes til Vækst og Bæredygtighed, Holbæk Kommune jf. jordforureningslovens § 71. Send en mail til jord@holb.dk eller kontakt os på tlf. 72 36 36 36. Ændret anvendelse af kortlagt forurenet jord kan kræve tilladelse efter jordforureningslovens § 8.

Fund og fortidsminder

Der er ikke registreret fund eller fortidsminder indenfor lokalplanområdet, men ca. 110 meter syd for området ligger det fredede fortidsminde "Sigersholm Voldsted" og indenfor 100 meter nord for områet findes flere kendte fortidsminder - bl.a. en stenbygget grav.

Der kan i forbindelse med byggeri på området sagtens fremkomme fund. Jf. museumslovens § 25 kan bygherren eller den, for hvis regning et jordarbejde skal udføres på landjorden, forud for igangsætning af arbejdet anmode Holbæk Museum om en udtalelse. Såfremt der i forbindelse med grave- og anlægsarbejder konstateres fund af fortidsminder, skal den del af arbejdet, der berører fundet, straks indstilles, og fundet skal anmeldes til Museum Vestsjælland, jf. museumslovens § 27.

Holbæk Kommune opfordrer bygherre til at indhente en udtalelse jf. museumslovens § 25, når den konkrete bebyggelsesplan er fastlagt.


Fredede fortidsminder markeret med rød.
Ikke fredede fortidsminder markeret med blå.
byggelinjer markeret med brun.

 

Miljøvurdering

Der er foretaget en screening af lokalplanforslagets miljømæssige påvirkninger i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lov nr. 939 af 03. juli 2013). Miljøscreeningen er offentliggjort som bilag til planforslaget.

Ifølge lovens § 3, stk. 1, nr. 3 skal der udarbejdes en miljøvurdering, når der tilvejebringes planer, som giver mulighed for anlægsprojekter, der kan få en væsentlig indvirkning på miljøet. Lokalplanforslaget vurderes på baggrund af en screening ikke at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet og vurderes derfor ikke at være omfattet af krav om miljøvurdering af planer, da:

  • Der fastsættes bestemmelser for håndtering af spildevand fra mødding og husholdning.
  • Der sikres etablering af levende hegn ved parkeringsplads og at der i øvrigt ikke sker en væsentlig påvirkning af natur- og miljøbeskyttelsesinteresser.
  • Der fastsættes bestemmelser for byggeriets placering og udformning.
  • Den eksisterende drift af ejendommen i form af landbrug og ridecenter fortsætter.

Afgørelsen om ikke at udarbejde miljørapport er offentliggjort sammen med planforslaget.

Vurdering af virkning på miljøet (VVM)

Det vurderes, at planlægningen ikke giver mulighed for konkrete projekter, der kan medføre krav om en VVM-screening og evt. efterfølgende VVM-redegørelse.

Der vil blive taget stilling til, om evt. projekter er VVM-pligtige ved sagsbehandlingen af det enkelte projekt.