Servitutter

Private tilstandsservitutter (dvs. servitutter, der sikrer en bestemt tilstand opretholdt), der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen.

Rådighedsservitutter (dvs. servitutter, der giver ret til at råde over en andens ejendom) kan ifølge planlovens § 47 eksproprieres af kommunen, når de er væsentligt for at gennemføre planen.

Ejere og bygherre må selv sikre sig overbilk over tinglyste servitutter, der kan få betydning for bygge- og anlægsarbejder. Det er ikke alle rør, kabler og ledninger, der er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes.
Der er ved udarbejdelse af lokalplanen gennemført en servitutundersøgelse.

Nedenstående servitutter aflyses ikke af lokalplanen.
Ejer- og rådighedshaver har forpligtigelsen til at aflyse servitutter i nødvendigt omfang.

Følgende servitutter er lyst på matr.nr. 2a Sigersholm, Sdr. Asmindrup:
Dokument lyst den 7. december 1948 nr 3847-21 om forsyningsledninger.
Servitut om 10 m bredt luftledningsnet. Servituten er ikke i strid med lokalplan og skal respekteres. Påtaleberettiget er SEAS-NVE.

Dokument lyst den 21. januar 1971 nr. 727-21 om rørledning.
Servitut om rørledning til anden ejendom over grunden. Servituten er ikke i strid med lokalplan og skal respekteres.

Dokument lyst den 2. september 1976 nr. 22709-21 om forsyningsledning.
Servitut om vandledning i et 4m bredt bælte over grunden. Servituten er ikke i strid med lokalplan og skal respekteres. Påtaleberettiget er Holbæk Forsyning.

Dokument lyst den 11. februar 1985 nr. 3902-21 om forsyningsledning.
Servitut om naturgasledning (fordelingsledning) over grunden i et 10 m bredt bælte. Servituten er ikke i strid med lokalplan og skal respekteres. Påtaleberettiget er DONG Energy.

Dokument lyst den 17. september 1987 nr. 23538-21 forsyningsledning.
Servitut om telekabel over grunden. Servituten er ikke i strid med lokalplan og skal respekteres. Påtaleberettiget er PostDanmark.

Dokument lyst den 12. september 1988 nr. 16863-21 om naturgasanlæg.
Servitut om naturgas distributionsledning over grunden. Servituten er ikke i strid med lokalplan og skal respekteres. Påtaleberettiget er DONG Energy.