Borgerinddragelse

Lokalplanforslaget var i offentlig høring fra den 15. april til den 27. juni 2016.
Der blev ikke afholdt et borgermøde i høringsfasen.
Der indkom 4 høringssvar i høringsperioden. Disse afstedkom ændringer af mindre væsentlig, herunder redaktionel, karakter til det offentliggjorte forslag. Ændringerne vedrører fx præcisering af farvevalg og skiltning, samt justering af redegørelsestekst vedr. varmeforsyning, kulturhistoriske interesser og skiltning.