I henhold til lovbekendtgørelse nr. 287 af 16.04.2018 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

1.1
Formålet med lokalplanen er:

- at muliggøre etablering af et teknisk anlæg i form af solcelleanlæg og de tilhørende installationer, der er nødvendige for driften.
- at muliggøre dyrehold og tilhørende læskure til driften af anlægget,
- at fastsætte principper for omfang og placering af solcelleanlægget og tilhørende anlæg.
- at sikre at den visuelle påvirkning begrænses med beplantning af anlægget mod omgivelserne.
- at fastsætte vilkår for fjernelse af solcelleanlægget og tilhørende installationer, når anlægget ikke længere er i drift.

2.1
Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 4 og omfatter ejendommene matr. nr. 16a, Sandby By, Kundby og 20n samt del af 19a begge af Svinninge By, Svinninge.

2.2
Området er beliggende i landzone og skal forblive i landzone

2.3
Lokalplanområdet opdeles i delområde A og delområde B, som vist på kortbilag 4.

3.1
Lokalplanen erstatter landzonetilladelser til arealoverførsel og matrikulære sammenlægninger, etablering af hegning, stativer med solceller og invertere, teknikbygninger, læskure til dyr, samt transformerstation og tilhørende parkeringspladser, jf. planlovens § 35, stk. 1. Jf. dog § 3.2.

3.2
Lokalplanens bonusvirkning er betinget af anvendelsen til solcelleanlæg. Bonusvirkningen er også betinget af, at solceller, stativer, indhegning, teknikbygninger, læskure til dyr og transformatorstation er fjernet af ejeren inden ét år efter, at driften er ophørt. Lokalplanområdet skal reetableres til marker og skal overgå til landbrugsdrift.

4.1
Lokalplanområdet må kun anvendes til teknisk anlæg i form af solcelleanlæg med tilhørende anlæg og beplantning.

4.2
Delområde A må kun anvendes til teknisk anlæg i form af solcellepaneler, invertere, tilhørende teknikbygninger og transformatorstation. Desuden må lokalplanområdet anvendes til dyrehold og de til driften tilhørende læskure.

4.3
Delområde B må kun anvendes til beplantningsbælte, eng og adgangsvej fra Maglebjerg ved angivne område vist på kortbilag 5.

5.1
Området må ikke udstykkes yderligere. Der kan foretages arealoverførsel og matrikulære sammenlægninger indenfor lokalplanområdet.

6.1
Teknikbygninger må kun placeres inden for områderne angivet til dette, som vist på kortbilag 5. Højden på teknikbygninger må ikke overstige 3,5 m og arealet på den enkelte bygning må ikke overstige 15 m2.

6.2
Solcellepaneler og tilhørende stativer må ikke overstige 4 m over terræn.

6.3
Læskure til dyrehold må kun placeres inden for området angivet til dette, som vist på kortbilag 5. Højden på læskure til dyrehold må ikke overstige 2,5 m og arealet på den enkelte bygning må ikke overstige 10 m2.

6.4
Der må kun etableres én transformerstation med en 50/10 kV transformer indenfor område angivet til dette som vist på kortbilag 5. Transformerstationen må kun omfatte ét stationshus og et udendørs anlæg omfattende én transformer. Stationshusets højde må ikke overstige 4,5 m over terræn, og bygningens areal må ikke overstige 40 m2. Højden på transformerstationens udendørsanlæg må ikke overstige 6,5 m over terræn.

6.5
Solcellepanelerne må kun opsættes inden byggefeltet, som vist på kortbilag 5

7.1
Teknikbygninger, transformatorstation og læskure til dyrehold må kun fremstå med facader og tage i farverne sort, mørk grå eller mørk grøn. Desuden må læskure fremstå i ubehandlet træ. Tage på læskure må dog også fremstå beplantede.

7.2
Tagflader og facader på bygninger må ikke udføres i reflekterende materialer med et glanstal over 14.

7.3
Solcellepaneler og tilhørende stativer må ikke blænde eller reflektere. De må ikke fremstå i materialer med et glanstal over 14.

7.4
Stativer må kun fremstå i stål eller i farverne sort, mørk grå eller mørk grøn.

Veje
8.1
Vejadgang til lokalplanområdet må kun ske fra Maglebjerg, som vist på kortbilag 5.

8.2
Inden for lokalplanområdet må der anlægges veje, som er nødvendige for anlæggets etablering, drift og vedligeholdelse. Veje må kun fremstå som ubefæstede i klippet græs, grus eller stenmel. Veje må kun etableres i en bredde på højst 5 m.

Parkering
8.3
Der skal udlægges parkering svarende til 2 biler inden for området angivet til dette, som vist på kortbilag 5.

9.1
Der må ikke skiltes eller reklameres. Dog må der opsættes et mindre oplysningsskilt ved adgangen til området. Skiltet må højst være 0,25 m².

Beplantning
10.1
Der udlægges et beplantningsbælte langs lokalplanområdets afgrænsning en bredde på 6 m, som vist på kortbilag 3. Beplantningen må kun bestå af stedtypiske blomstrende buske og mindre træer, som en blanding af sorterne skovæble Malus sylvestris, Sargentæble Malus sagentii, Benved Euonymus europaeus, eller Tjørn Crataegus laevigata, der opnår en højde på mellem 2 og 5 m. Langs Maglebjerg må beplantningen højst være 4 m. Beplantningen må kun placeres, så de laveste sorter vender mod Maglebjerg.

10.2.
Der skal etableres et beplantningsbælte med en afstand til vejmidte på minimum 13 m, som vist på kortbilag 5. Arealet mellem vejkant og beplantningsbælte må kun fremstå som græseng uden beplantning af træer eller buske.

10.3
Arealerne under og mellem solpanelerne må kun fremstå græsklædte eller med en blanding af naturgræs og engblomster.

Hegn
10.4
Transformerstationen må kun opføres indhegnet med trådhegn med en højde som ikke overstiger 1,8 m.

10.5
Levende hegn kan suppleres med et let trådhegn på indvendig side med højst samme højde som sluthøjden på det levende hegn, dog maks. 2 m. Hegnets underkant skal ”løftes” 20 cm over terræn, så små dyr frit kan passere.

Terrænregulering
10.6
Inden for lokalplanens område må der ikke ske terrænregulering ud over +/- 0,5 meter i forhold til det eksisterende terræn og ikke nærmere lokalplanområdets afgrænsning end 1 meter.

Udendørs oplag
10.7
Der må ikke ske nogen form for udendørs oplag inden for lokalplanområdet.

11.1
Der må ikke etableres nogen form for belysning.