Miljø

I solenergianlægget løber der en frostvæske, der er tilsat antikorrosionsmidler, og ved udslip af større mængder frostvæske kan der være risiko for en grundvandsforurening.
Ved etablering af solenergianlægget etableres der følgende tekniske foranstaltninger til beskyttelse af grundvandet:

  • Væsken transporteres i et lukket system i en frem- og retur-rørledning imellem solfangerfeltet og de enkelte paneler. Rørsystemet er udført som dobbeltrør med isolering mellem medierøret og kapperøret således, at der er to barrierer mod udslip fra rørene.
  • Evt. lækage detekteres ved en alarmtråd, der er indbygget i frem- og retur-rørledninger.
  • Anlægget bestykkes med overvågning af både lavt tryk (rørbrud) og højt tryk (kogning). I tilfælde af overkogning eller reparation på anlægget ledes væsken via en overtryksventil til en opbevaringstank.

Det vurderes, at anlæggets tekniske indretning giver en høj sikkerhed mod udslip af væske samt et effektivt system, hvis uheldet er ude. Derudover kræver projektet kommunens tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19 om beskyttelse af jord og grundvand. I en tilladelse vil der blive stillet vilkår, der både minimerer risikoen for udslip og sikrer passende afværgeforanstaltninger.

Støj

Lokalplanen udlægger området til tekniske anlæg, herunder solenergianlæg, som ikke er støjfølsom anvendelse. Endvidere bidrager solenergianlægget ikke med støj til omgivelserne, og anlægget genererer ikke øget trafik til området.

OBS. Se evt. Miljøministeriets publikationer ”Støj fra Veje” - vejledning nr. 4, 2007, ”Ekstern støj fra virksomheder” - vejledning nr. 5, 1984, ”Støjkortlægning og støjhandlingsplaner” - vejledning nr. 4, 2006, samt vejledninger om flystøj (nr. 5/1994) og jernbanestøj (nr. 1/1997).

Jordforurening

Området er områdeklassificeret. Reglerne for anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord herfra fremgår af jordflytningsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1479 af 12. december 2007 om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord).

Hvis der efterfølgende ved grave- og anlægsarbejdet konstateres jordforurening, skal arbejdet indstilles og kan først genoptages når dette meddeles. Fundet anmeldes til Vækst og Bæredygtighed, Holbæk Kommune jf. jordforureningslovens § 71. Send en mail til jord@holb.dk eller kontakt os på tlf. 72 36 36 36. Ændret anvendelse af kortlagt forurenet jord kan kræve tilladelse efter jordforureningslovens § 8.

Fund og fortidsminder

Der er ikke registreret fund eller fortidsminder i lokalplanområdet. Der kan dog sagtens fremkomme fund indenfor lokalplanområdet, f.eks. i forbindelse med byggemodning. Jf. museumslovens § 25 kan bygherren eller den, for hvis regning et jordarbejde skal udføres på landjorden, forud for igangsætning af arbejdet anmode Museum Vestsjælland om en udtalelse. Såfremt der i forbindelse med grave- og anlægsarbejder konstateres fund af fortidsminder, skal den del af arbejdet, der berører fundet, straks indstilles, og fundet skal anmeldes til Museum Vestsjælland, jf. museumslovens § 27.

Miljøvurdering

Der er foretaget en miljøscreening af lokalplanens miljømæssige påvirkninger i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lov nr. 936 af 24. september 2009). Det er blevet vurderet, at planforslaget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. De væsentligste årsager til denne afgørelse er at:

  • Anlægget på grund af afskærmende beplantning får en visuelt acceptabel påvirkning af det omgivende landskab.
  • Der ikke sker en påvirkning af beskyttet natur og beskyttede arter.
  • Der gennem afværgeforanstaltninger er sikret en beskyttelse af grundvandet.
  • Anlægget ikke er i strid med beskyttelseslinjer eller påvirker kulturhistoriske interesser.
  • Planforslaget medfører en reduktion af udledningen af CO2.

Det har været muligt at påklage denne afgørelse i 4 uger efter offentliggørelsen. Offentliggørelsen fandt sted d. 26. juni 2015.

VVM

Kommunen skal i nogle tilfælde vurdere virkningerne på miljøet (VVM) af et konkret projekt.

Planlægningen giver mulighed for et solenergianlæg, der er omfattet af lovens bilag 3, stk. 3a: Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand. Således kan der være krav om en VVM screening og evt. efterfølgende VVM redegørelse og VVM tilladelse til anlægget. En VVM tilladelse erstatter ikke tilladelser efter anden lovgivning. De kriterier der skal anvendes ved vurderingen af, om et anlæg kan få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. § 3, stk. 2 og 3 i ovennævnte bekendtgørelse, er projektets karakteristika, projektets placering og den potentielle mijøpåvirkning.

Lokalplanen er blevet udarbejdet på baggrund af et konkret projekt for etablering af et solvarmeanlæg ved Lynggårdsvej i Jyderup. Det konkrete projekt er ikke vurderet VVM pligtigt. Afgørelsen kan ses under fanen 'Bilag'.