Bilag IV arter

Der er ikke fundet bilag IV arter indenfor området.

Støj

Trafikstøj
Den vejledende grænseværdi på Lden 58 dB for påvirkninger af boliger med støj fra vejtrafik skal overholdes. Vejadgang til området sker fra Omfartsvejen via Sports Allé. Planen forventes ikke at generere væsentligt mere trafik end der vil være i forvejen som følge af sportsbyens aktiviteter.

Virksomhedsstøj
Aktiviteter på atletikstadion kan give anledning til støj i omgivelserne. Planen giver mulighed for fysisk afskærmning af sports- og tribune anlæggene, som kan give støjmæssig afskærmning for nærmeste naboer. Nærmeste naboer /boligområde er beliggende mere end 300 meter fra lokalplanområdet, hvilket i sig selv bør være tilstrækkeligt til at naboer ikke bliver væsentligt generet.

OBS. Se evt. Miljøministeriets publikationer ”Støj fra Veje” - vejledning nr. 4, 2007, ”Ekstern støj fra virksomheder” - vejledning nr. 5, 1984, ”Støjkortlægning og støjhandlingsplaner” - vejledning nr. 4, 2006, samt vejledninger om flystøj (nr. 5/1994) og jernbanestøj (nr. 1/1997).

Jordforurening

Region Sjælland har ikke registreret oplysninger om forurening eller mulighed for forurening på de arealer, der er omfattet af lokalplanen.

Hvis der efterfølgende ved grave- og anlægsarbejdet konstateres jordforurening, skal arbejdet indstilles og kan først genoptages når dette meddeles. Fundet anmeldes til Vækst og Bæredygtighed, Holbæk Kommune jf. jordforureningslovens § 71. Send en mail til jord@holb.dk eller kontakt os på tlf. 72 36 36 36. Ændret anvendelse af kortlagt forurenet jord kan kræve tilladelse efter jordforureningslovens § 8.

Fund og fortidsminder

Der er ikke registreret fredede fortidsminder i lokalplanområdet. Der kan dog sagtens fremkomme fund indenfor lokalplanområdet, f.eks. i forbindelse med byggemodning. Jf. museumslovens § 25 kan bygherren eller den, for hvis regning et jordarbejde skal udføres på landjorden, forud for igangsætning af arbejdet anmode Museum Vestsjælland om en udtalelse. Såfremt der i forbindelse med grave- og anlægsarbejder konstateres fund af fortidsminder, skal den del af arbejdet, der berører fundet, straks indstilles, og fundet skal anmeldes til Museum Vestsjælland, jf. museumslovens § 27.

Miljøvurdering

Der er foretaget en screening af planforslagenes miljømæssige påvirkninger i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lbk nr. 448 af 10. maj 2017). Miljøscreeningen er offentliggjort som bilag til planforslagene.

Ifølge lovens § 8, stk. 2, nr. 2 skal der udarbejdes en miljøvurdering, når der tilvejebringes planer, som giver mulighed for anlægsprojekter, der kan få en væsentlig indvirkning på miljøet. Planforslagene vurderes på baggrund af en screening ikke at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet og vurderes derfor ikke at være omfattet af krav om miljøvurdering af planer, da:

  • Der er alene tale om en mindre udvidelse af Sportsbyens samlede område, hvor en flytning af atletikstadion muliggøres. De mulige påvirkninger som følge af indeværende planforslag vurderes samlet set ikke at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet, da de mere publikumstunge aktiviteter og bygninger er placeret i sportsbyens store byggefelt, som ikke er en del af indeværende planområde.
  • Plangrundlaget giver mulighed for fysisk afskærmning af sports- og tribune anlæggene mhp. støjmæssig og lysmæssig afskærmning for nærmeste naboer vest for, som er mere end 300 meter fra planområdet bag ved skovbevokset areal.
  • De muligheder, som indgår plangrundlaget, vurderes ikke at generere væsentligt mere aktivitet end der ville være i forvejen som følge af de bygge- og anlægsaktiviteter samt efterfølgende drift knyttet til Sportsbyens øvrige område.

Afgørelsen om ikke at udarbejde miljørapport blev offentliggjort sammen med planforslaget.