Servitutter

Private servitutter (dvs. pålagt af ejeren) og tilstandsservitutter (dvs. servitutter, der sikrer en bestemt tilstand opretholdt), der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen.
Rådighedsservitutter (dvs. servitutter, der giver ret til at råde over en andens ejendom) kan ifølge planlovens § 47 eksproprieres af kommunen, når det er væsentligt for at gennemføre planen.

Ejere og bygherre må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der kan få betydning for bygge- og anlægsarbejder. Det er ikke alle rør, kabler og ledninger, der er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres inden jordarbejder påbegyndes.
Der er ved udarbejdelse af lokalplanen gennemført en servitutundersøgelse.

Følgende servitutter er lyst på matr.nr. 1l, Ladegården, Holbæk Jorder
Dokument lyst den 16.11.1981 nr. 026453 om forsynings-/afløbsledninger mv.
Servitutten omhandler et nedgravede spildevands- og regnvandsledninger løbende langs den nordlige grænse af matriklen mod jernbanen. Området er i forvejen pålagt arealreservation til udvidelse af jernbanenettet, hvorfor der ikke kan etableres egentligt byggeri på området. Lokalplanen giver dog mulighed for etablering af legeplads o. lign. på området.
Dokument lyst den 27.2.1981 nr. 005299 om højspændingskabel
Servitutten omhandler et nedgravet højspændingskabel, som løber i den sydlige del af matriklen fra matr. nr. 1æ, Ladegården, Holbæk Jorder til kostskolens gymnastiksal. Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal respekteres.
Dokument lyst den 14.2.1975 nr. 003107 om højspændingskabel
Servitutten omhandler et nedgravet højspændingskabel, som løber i den sydlige del af matriklen fra Stenhusvej til kostskolens gymnastiksal. Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal respekteres.

Dokument lyst den 1.2.1977 nr. 002734 om højspændingskabel
Servitutten omhandler et nedgravet højspændingskabel, som løber i den sydlige del af matriklen fra sydlige ende af Stenhusvej til kostskolens gymnastiksal. Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal respekteres.

Følgende servitutter er lyst på matr. nr. 1l, 1am, 1æ, 1yk og 1yl
Dokument lyst den 21.1.1981 nr. 001841 om fælles kloakledninger mellem matriklerne. Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal respekteres.