I henhold til lovbekendtgørelse nr. 1352 af 23. november 2015 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i §2 nævnte område.

1.1 Lokalplanen har til formål:
- at give mulighed for en udvidelse af det eksisterende golfbaneanlæg,
- at fastlægge hele lokalplanområdet til jordbrugsformål og rekreative formål, herunder golfbane med tilhørende faciliteter,
- at tilgodese de landskabelige og fredningsmæssige forhold,
- at sikre offentlighedens adgang til området.

2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 3 og omfatter matr. nr. 3e, 12a, 12d, 12e, og 16, og dele af matr. nr. 3a, 3f og 13a Dragerup by, Grandløse, samt alle parceller, der efter lokalplanens vedtagelse måtte blive udstykket herfra.

2.2 Lokalplanens område forbliver i landzone.

3.1 Områdets anvendelse fastlægges til jordbrugsformål og rekreative formål, herunder golfbane med tilhørende faciliteter

4.1 Der fastlægges et byggefelt markeret på kortbilag 5.

4.2 Bebyggelsens højde må ikke overstige 1 etage og 6,5 meter.

5.1 Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Dragerupvej.

5.2 Indenfor lokalplanområdet udlægges en stiforbindelse, som vist på kortbilag 4. Stien skal skabe forbindelse til eksisterende stier indenfor og udenfor lokalplanområdet, som vist på kortbilag 4.

5.3 Parkering skal finde sted på et nærmere afgrænset område, som fremgår af kortbilag 5.

6.1 Overkant på markeringer og skilte ved teesteder må intet sted være højere end 50 cm over terræn.

6.2 Der må ikke opsættes reklameskilte.

7.1 Der må ikke ske terrænreguleringer på mere end 0,5 meter.

8.1 Inden for 50 meters afstand fra skel mod matr. nr. 4a, 5a og vejskel (Dragerupvej) ved lokalplanens vestlige afgrænsning må der ikke etableres greens, tee-steder eller stiforbindelser. Dette ses angivet på kortbilag 4.

8.2 Der udlægges et 3-5 meter bredt levende hegn langs lokalplanens sydlige afgrænsning vest for Dragerup skov, jf. lokalplanens kortbilag 4.

8.3 For begge de i § 8.1 og § 8.3 nævnte områder gælder, at beplantningen ikke må overstige 1 meter.

8.4 Beplantning skal ske efter følgende retningslinjer:

  • Område A: Beplantningen i dette område må kun bestå af enkeltstående hjemmehørende arter af buske.
  • Område B: Beplantningen i dette område må kun bestå af hjemmehørende arter af træer og buske.

9.1 Det er kun tilladt at opsætte belysning i tilknytning til eksisterende bygninger og p-områder.

9.2 Armatur til belysning må maksimalt have en højde af 1 meter.

10.1 Ledninger skal føres i jorden.

11.1 Lokalplan 3.06 aflyses i sin helhed for det i § 2 angivne område.

12.1 Indtil forslaget er endeligt vedtaget af Byrådet må området, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Det gælder efter planlovens § 17 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelse. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommen kan fortsættes som hidtil.

12.2 Når fristen for fremlæggelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan Byrådet give tilladelse til, at ejendommen ændres eller bebygges i overensstemmelse med forslaget. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra datoen for forslagets offentliggørelse og indtil forslaget er endelig vedtaget, dog højst indtil et år efter offentliggørelsen.

13.1 Efter Holbæk Byråds endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må de ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge planlovens § 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.

13.2 Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v. der er indeholdt i planen. Lokalplanen tinglyses ikke på de ejendomme, der er omfattet af planen, men indberettes til PlanSystemDK.

13.3 Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser på betingelse af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.

13.4 Lokalplanen udlægger et område til offentlige formål. Det betyder, at ejeren efter planlovens § 48 under visse forudsætninger kan kræve ejendommen overtaget af kommunen mod erstatning. (kun når lokalplanen udlægger arealer til offentlige formål)

Forslag til lokalplan 3.50 er vedtaget af Holbæk Byråd den 15. juni 2016