Lokalplanens indhold

Lokalplanområdets fremtidige anvendelse vil være rekreativt område i form af golfbane.

Lokalplanen indeholder bestemmelser omkring offentlighedens adgang til arealerne. I lokalplanforslaget fastholdes udlæg til stiforbindelse med henblik på at sikre offentlighedens adgang mellem skovens nordlige del og kysten.

Vejadgang til golfbaneanlægget sker fortsat ad Dragerupvej. Udvidelsen af golfbanen vurderes ikke at kræve udlæg af nye p-arealer. Eksisterende p-arealer og eksisterende udvidelsesmuligheder af p-arealerne fastholdes.

Lokalplanen fastsætter bestemmelser omkring terrænregulering, sådan at lokalplanen ikke muliggør terrænregulering, der vil fremtræde markant i landskabet.

Lokalplanen stiller krav til anvendelse af udendørs belysning. Som udgangspunkt må der på baneanlægget ikke opsættes belysning. I tilknytning til bebyggelse og på p–arealer giver lokalplanen mulighed for at opsætte belysning.

Lokalplanen stiller endvidere krav til beplantning og hegning, som skal sikre at golfbanen indpasses i landskabet.