Statslig og regional planlægning

Om Fredsskov
En del af lokalplanområdet er beliggende i område, der i dag er fredsskov. Nedlæggelse af fredsskov forudsætter tilladelse fra Naturstyrelsen.

Alternativt kan der eventuelt i stedet meddeles tilladelse til golfbaneanlæg på fredsskovspligtigt areal. Dette forudsætter ligeledes tilladelse fra Naturstyrelsen. Det fremgår af et notat fra Naturstyrelsen fra 2005 ”Praksis for tilladelse til anlæg af golfbaner i fredskov”.

Om drikkevandsinteresser
Der er ikke drikkevandsinteresser i området.

Kommuneplan 2013-2025

Kommuneplanramme 3.FO3

Det eksisterende golfbaneanlæg er omfattet af kommuneplanramme 3.F03. Der skal udarbejdes et kommuneplantillæg, der udvider kommuneplanramme 3.F03 til også at omfatte arealet, hvor udvidelsen af golfbanen ønskes placeret.

Kommuneplanrammen vil fastsætte anvendelsen til jordbrugsformål og rekreative formål i form af golfbane. Maksimalt etageantal er 1 og maksimal bygningshøjde er 6,5 meter. Bebyggelse må kun placeres i tilknytning til eksisterende bebyggelse. Zonestatus er landzone, hvilket også er den fremtidige zonestatus.

Eksisterende lokalplaner

Dele af planforslagets område er omfattet af eksisterende lokalplan 3.06. Denne lokalplan vil blive aflyst ved vedtagelse af lokalplan 3.50.

Kystnærhedszone

Kystnærhedszone
Hele lokalplanområdet er beliggende indenfor kystnærhedszone. Iht. lov om planlægning er der fastlagt en ca. 3 km bred kystnærhedszone, der omfatter arealer i landzone og sommerhusområder. Herved sikres, at der kun kan planlægges for inddragelse af arealer i byzone eller for nyanlæg i landzone, når der er en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering. I kystnærhedszonen er der endvidere forbud mod udlæg af nye sommerhusområder, og landzonetilladelser må kun meddeles, hvis det ansøgte har helt underordnet betydning i forhold til de nationale interesser i kystområderne.

I 2006 udgav Miljøministeriet vejledningen Lokalisering af golfbaner, som blev til i et samarbejde mellem ministerier, grønne organisationer og Dansk Golf Union, og var foranlediget af den øgede interesse for etablering af nye golfbaner i Danmark. Hensigten var således, gennem vejledning at søge en placering af anlæggene, så natur- og miljøkonflikter undgås. Idet mange golfbaner ønskes placeret inden for kystnærhedszonen angiver vejledningen, at placering udenfor kystnærhedszonen bør tilstræbes, men placering indenfor zonen er ikke udelukket, hvis baneanlægget ikke forringer oplevelsen af kystlandskabet, og hvis andre placeringsmuligheder er undersøgt og vurderet ikke at være egnede. Der skal være en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse, hvor også friluftspolitiske og turistpolitiske overvejelser skal indgå. Vejledningen angiver, at der i byranden omkring kystbyer kan være mulighed for at placere golfbaner f.eks. bag den bymæssige bebyggelse og under forudsætning af en særlig hensyntagen til landskabet.

Hele Holbæk golfbane er beliggende indenfor kystnærhedszone, og udvidelse vil derfor nødvendigvis også skulle placeres indenfor kystnærhedszone. Golfbanen har brug for yderligere areal for fortsat at kunne udvikle golfbanen og der er således en særlig funktionel begrundelse for at planlægge for anlæg i kystnærhedszone.

Det nye baneanlæg anlægges som en lomme i allerede etableret skov. Den visuelle påvirkning bliver derfor begrænset, da dette anlæg vil blive omkranset af skov. Planforslaget giver ikke mulighed for at opføre byggeri over 8,5 meter.

Strandbeskyttelseszonen
Dele af lokalplanområdet er beliggende indenfor strandbeskyttelseszonen. Formålet med strandbeskyttelsen er at sikre en generel friholdelse af kystområderne for indgreb, der ændrer den nuværende tilstand og anvendelse. Hermed varetages landskabelige, biologiske og rekreative hensyn. I modsætning til planlovens kystnærhedszone, der er en planlægningszone, er strandbeskyttelses- og klitfredningszonerne forbudszoner. Efter hovedreglerne i naturbeskyttelseslovens § 8, stk. 1, og § 15, stk. 1, må der således ikke foretages nogen ændring i den eksisterende tilstand i disse zoner.

Lokalplanen ændrer ikke ved den nuværende anvendelse af arealerne i strandbeskyttelseszonen. Udvidelsen af golfbanen finder sted på arealer, der ligger udenfor strandbeskyttelseszonen.

Diverse udpegninger

Udpegninger i kommuneplanen
Området er i kommuneplanen udpeget til værdifuldt landskab, hvilket betyder, at områdets landskabelige kvaliteter og karakteristika skal bevares og udvikles. Af kommuneplanens retningslinjer 4.1.1 til 4.1.7 fremgår:
4.1.1 Den landskabelige udpegning skal sikre, at de enkelte områders kvaliteter og karakteristika bevares og udvikles.
4.1.2 Der skal som udgangspunkt planlægges, så de enkelte landskabstræk bevares eller forbedres.
4.1.3 Ved etablering af bebyggelse, tekniske anlæg eller tilsvarende ændringer, skal der ske en tilpasning til landskabet. Der må tilsvarende ikke ske oplag, skiltning, terrænændringer eller tilsvarende, som kan forringe landskabsoplevelsen.
4.1.4 I værdifulde landskaber kan som udgangspunkt kun opføres bebyggelse og tekniske anlæg, der er nødvendige for landbruget eller bidrage til oplevelsen af landskabet.
4.1.5 I de sammenhængende landskaber må større bebyggelser og større tekniske anlæg kun tillades, hvis de ikke med rimelighed kan placeres uden for de udpegede landskabsområder.
4.1.6 De udpegede værdifulde landskaber må så vidt muligt ikke forringes eller indskrænkes, hvis den landskabelige oplevelse derved forringes.
4.1.7 I landskaber, som er skadede eller forstyrret skal der gennem fremtidig planlægning ske landskabelige forbedringer, som understøtter de landskabelige udpegninger og målsætniger i landskabsplanen.

Der er således store landskabelige herlighedsværdier i lokalplanområdet og disse beskyttes gennem fastsættelse af bestemmelser om terrænændringer og byggeri.

Planforslaget giver ikke mulighed for yderligere byggeri, men alene en udvidelse af baneanlægget. En udvidelse af baneanlægget vurderes kun at kunne finde sted på arealer syd for eksisterende baneanlæg.

Det nye baneanlæg anlægges som en lomme i allerede etableret skov. Den visuelle påvirkning bliver derfor begrænset, da anlægget vil blive omkranset af skov.

Kulturhistoriske værdier
Hele Dragerup Skov er udpeget som værdifuldt kulturmiljø. Der findes i skoven flere militære anlæg, som har kulturhistorisk relevans. Inden for lokalplanområdet er der ikke nogen militære anlæg.

Inden for lokalplanområdet findes et beskyttet stendige. Anlæg af golfbaner må som hovedregel ikke medføre ændringer i tilstanden af sten og jorddiger efter museumsloven. Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere f.eks. til mindre gennembrydninger af diger. Gennembrydning af diget må ikke finde sted før der er opnået tilladelse efter museumsloven.

Skovbyggelinje
Dele af lokalplanområdet er beliggende indenfor skovbyggelinjen. Lokalplanen giver ikke mulighed for byggeri indenfor skovbyggelinjen.

Naturbeskyttelse
Der findes indenfor lokalplanområdet beskyttede naturtyper i form af beskyttede søer og beskyttet strandeng. Udvidelsen af golfbanen vurderes ikke at medføre ændringer i påvirkningen af disse naturtyper, da udvidelsesarealerne er beliggende udenfor de områder, der er udpeget som beskyttede søer og beskyttede strandeng.

Dragerup Skov er udpeget som værdifuldt naturområde. En mindre del af Dragerup Skov vil med planforslagets vedtagelse og efter Naturstyrelsens nærmere tilladelse kunne anvendes til golfbane. Disse arealer vil kunne blive påvirket. Der er dog tale om et forholdsvis lille areal værdifuld skov. Påvirkningen vurderes derfor ikke til at være væsentlig.

Trafikforhold

Vejadgang til golfbaneanlægget sker fortsat ad Dragerupvej. Udvidelsen af golfbanen vurderes ikke at kræve udlæg af nye p-arealer. Eksisterende p-arealer og eksisterende udvidelsesmuligheder af p-arealerne fastholdes.

I lokalplanforslaget fastholdes udlæg til stiforbindelse med henblik på at sikre offentlighedens adgang mellem skovens nordlige del og kysten.