Bæredygtighed

Holbæk Kommunes strategi og handleplan for bæredygtig udvikling opstiller en række mål og indsatser for en bæredygtig udvikling, gennem nedsættelse af miljøbelastningen og bevarelse af biodiversiteten.

Byggeri og planlægning

Lokalplanen fastsætter bebyggelsesregulerende bestemmelser, der sikrer, at evt. ny bebyggelse ikke vil fremtræde markant i landskabet.

Transport

Lokalplanområdet er tilknyttet det sammenhængende stinet fra Holbæk by. Der er mulighed for adgang til at gå langs kyststrækningen på Kirsebærholmen og Inderbredning.

Ressourcer og miljø

Affaldshåndteringen skal ske som foreskrevet i Holbæk Kommunes til enhver tid gældende affaldsregulativer.

Natur

Evt. ny bebyggelse skal placeres i tilknytning til eksisterende bebyggelse, hvilket skal sikre, at beskyttet natur ikke påvirkes.

Sundhed og trivsel

Offentlighedens adgang
Lokalplanen skal sikre offentlighedens adgang til arealerne. Dette sker ved at udlægge stiforbindelse i området.