Mindretalsudtalelser

De ændringsforslag fra Enhedslisten, som fremgår nedenfor er illustreret på 2 kort, som kan findes ved at trykke på de to ikoner i højre side.

Mindretalsudtalelse fra Enhedslisten af den 15. juni 2016

Enhedslisten anerkender Redegørelsens kapitel side 12 om Bæredygtighed, hvor der under afsnittet "Transport" står "Lokalplanområdet er tilknyttet det sammenhængende stinet fra Holbæk by. Der er mulighed for adgang til at gå langs kyststrækningen på Kirsebærholmen og Inderbredning", og under Sundhed og Trivsel" står "Lokalplanen skal sikre offentlighedens adgang til arealerne. Dette skal ske ved at udlægge stiforbindelse i området".

Enhedslisten ønsker derfor, at lokalplanforslaget i tekst og kortbilag
A) tydeliggør de eksisterende muligheder for almindelig offentlig færdsel i området, og samtidig
B) anviser muligheden at lokalplanområdet at forbinde det eksisterende stinet fra Holbæk med stierne i skoven.

Enhedslisten foreslår konkret, at der i kortbilag 4 (og paragraf 5) indføjes:
1. De eksisterende veje og stier i området og i de tilstødende områder i skoven, 2. Udlæg til (trampe)sti Kirsebærholmen rundt, 3. Markering af eksisterende trappestier, der generelt afgrænser golfbanen, 4. Udlæg til sti langs områdets sydskel fra Dragerupvej til skoven (umiddelbart nord for det hegn, der er angivet i paragraf 8.2), idet denne sti forbindes med de eksisterende veje, der forløber på hver side af skovens nuværende nordlige grænse, samt 5. At denne sti såvel som stien langs områdets østgrænse kan bruges af både til fodgængere og cyklister på vej mellem Dragerupvej skovens veje og stier.

Enhedslisten foreslår endvidere,
6. At det på kortbilag 3 angives, hvilke dele af lokalplanområdet der ejes af kommunen, og hvilke privatejede dele der lejes henholdsvis skal lejes af kommunen for at sikre golfbanens eksistens.