Tilladelser og dispensationer fra andre myndigheder

Efter planlovens § 16, stk. 2, skal redegørelsen angive om gennemførelse af lokalplanen er afhængig af tilladelse eller dispensation fra andre myndigheder end byrådet.

Ophævelse af landbrugspligt
Dele af lokalplanområdet (del af matr. 3a, Dragerup By, Grandløse) er udlagt til landbrugsformål. Der er i 1992 meddelt en tilladelse fra Jordbrugskommisionen til midlertidig ophævelse af landbrugspligten mhp. udnyttelse til golfformål i tiden indtil 1. september 2022.
Det fremgår af deklarationen, at arealet skal geninddrages når anvendelsen til golfformål er ophørt, dog senest 1. september 2023.

En fortsat anvendelse af dette areal til golfformål forudsætter, at der kan meddeles en forlængelse af tilladelsen. Jordbrugskommisionernes funktioner er fra 2013 lagt ind under Natur- og Erhvervsstyrelsen.

Stendiger
Inden for lokalplanområdet findes et beskyttet stendige. Efter museumsloven må der som hovedregel ikke foretages ændringer i tilstanden af sten- og jorddiger. Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere f.eks. til mindre gennembrydninger af diger. Gennembrydning af diget må ikke finde sted før der er opnået en tilladelse efter museumsloven.

Fredsskov
En del af lokalplanområdet er beliggende i område, der i dag er fredsskov. Nedlæggelse af fredsskov forudsætter tilladelse fra Naturstyrelsen. Alternativt kan der evt. i stedet meddeles tilladelse til golfbaneanlæg på fredsskovspligtigt areal – efter Naturstyrelsens nærmere vurdering og tilladelse. Det fremgår af et notat fra Naturstyrelsen fra 2005 ”Praksis for tilladelse til anlæg af golfbaner i fredskov”.

Naturbeskyttelsesloven

Beskyttede naturtyper (§ 3 områder)
Der findes indenfor lokalplanområdet beskyttede naturtyper i form af beskyttede søer og beskyttet strandeng.

Naturbeskyttelsesloven værner naturtyperne mod ændringer i deres naturtilstand. Ønsker ejeren at fortage ændringer i et beskyttet naturareal, skal ejeren søge om dispensation hos kommunen. Hidtidig drift på arealerne kan dog fortsætte. Mens større ændringer som for eksempel at dræne, opfylde, oprense, omlægge eller tilplante arealet ikke er tilladt. Desuden er det ikke tilladt at anvende sprøjtemidler eller gødning, hvis det ikke tidligere er blevet brugt, og hvis det er, må det ikke øges i omfang.

Strandbeskyttelseslinjen
Dele af lokalplanområdet er beliggende indenfor strandbeskyttelseszonen. Formålet med strandbeskyttelsen er at sikre en generel friholdelse af kystområderne for indgreb, der ændrer den nuværende tilstand og anvendelse. Hermed varetages landskabelige, biologiske og rekreative hensyn. I modsætning til planlovens kystnærhedszone, der er en planlægningszone, er strandbeskyttelses- og klitfredningszonerne forbudszoner. Efter hovedreglerne i naturbeskyttelseslovens § 8, stk. 1, og § 15, stk. 1, må der således ikke foretages nogen ændring i den eksisterende tilstand i disse zoner.

Lokalplanen ændrer ikke ved den nuværende anvendelse af arealerne i strandbeskyttelseszonen. Udvidelsen af golfbanen finder sted på arealer, der ligger udenfor strandbeskyttelseszonen.

Skulle der alligevel være ønske om ændringer på arealer, der er omfattet af strandbeskyttelseslinjen, kan der ansøges om dispensation. Ansøgningen skal ske i henhold til retningslinjerne fra kystdirektoratet, som vist nedenfor.

Vil du søge om en dispensation fra strandbeskyttelseslinjen, skal din ansøgning indeholde:
en beskrivelse af, hvad du søger om dispensation til
en beskrivelse af materialer, farver, dimensioner osv
en tegning af projektet
et kort eller kortskitse, der viser projektets placering på ejendommen
adresse og matrikelnummer
Send din ansøgning til kdi@kyst.dk, og skriv gerne "Ansøgning om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen" i emnefeltet.
Hvis du har spørgsmål, inden du sender din ansøgning, kan de også sendes til kdi@kyst.dk.
Hvis du er uenig i Kystdirektoratets afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet.