Bæredygtighed

Holbæk Kommunens strategi og handleplan for bæredygtig ud­vikling opstiller en række mål og indsatser for en bæredygtig ud­vikling, gennem nedsættelse af miljøbelastningen og bevarelse af biodiversiteten.
For at indfri disse mål er det bl.a. besluttet, at regnvand fremover skal anvendes som en gevinst for byens rum og i muligt omfang bortledes lokalt.
Planen er desuden vurderet i forhold til en række bæredygtigheds­parametre, som beskrevet nedenfor.

Byggeri og planlægning

Ny bebyggelse kan orienteres frit i forhold til verdenshjørnerne, hvilket giver mulighed for at udnytte fx sollyset aktivt i forbindelse med opvarmning og lysindfald. I lokalplanen stilles krav om lavenergibyggeri.

Transport

Lokalplanområdet ligger i tæt tilknytning til Vipperød Station samt områdets stinet forbinder boligområdet med byen og institutioner og butikker, hvormed blød og kollektiv transport er tilgængelig i flere former.

Ressourcer og miljø

Affaldshåndtering skal ske som foreskrevet i Renovationsvæsenets regulativer. Der stilles ikke særlige krav til affaldsindsamling.
Lokalplanen stiller krav om lokal afledning af regnvand (LAR). Bortset fra det nord-østlige område, hvor der er særlige drikkevandsinteresser, hvor regnvand nedsives indenfor lokalplanområdet.

Natur

Lokalplanens §3 områder berøres ikke men suppleres med kiler af naturprægede friarealer, hvilket vil bidrage til en større biodiversitet hos nogle arter i området. Det anbefales ikke at klippe det vildtstående græs på fællesarealerne. Desuden etableres en skovlignende beplantning på det relativt store område, hvor den kommende vold skal anlægges.
Nærmeste Natura2000 område er Udby Vig med en afstand på 9 km. i luftlinje.

Sundhed og trivsel

Lokalplanen indebærer, at en stor del af området udlægges som fælles friareal samtidig med, at der etableres offentlig adgang gennem området, hvilket betyder, at beboerne i Vipperød får bedre adgang til naturprægede områder. Der indgår ligeledes etablering af en rekreativ sti fra byen gennem boligområdet.
Det vurderes, at der ikke er behov for at udarbejde en egentlig sundhedsrapport eller iværksætte særlige foranstaltninger for i øvrigt at fremme sundhed indenfor lokalplanens område.