Tilladelser og dispensationer fra andre myndigheder

Ophævelse af skovbyggelinjen
Lokalplanens gennemførelse er afhængig af en dispensation fra skovbyggelinjen i henhold til Naturbeskyttelsesloven. Holbæk Kommunes Landzoneadministration er myndighed på dette område.

Byggelinjer ved motorvejen
Holbækmotorvejen er en statsvej, som Vejdirektoratet er vejmyndighed for. Holbækmotorvejen er pålagt en vejbyggelinje på 30 meter fra vejmidte plus 1,5 meter gange højdeforskellen samt 1 meter til passage. Indenfor denne vejbyggelinje må der ikke opføres ny bebyggelse eller andre anlæg og indretninger af blivende art uden tilladelse fra vejmyndigheden.
I forbindelse med udarbejdelse af nærværende lokalplan er skitseret en udformning af støjvolden, jf. kortbilag, der indebærer en mindre overskridelse af vejbyggelinjen. I dialog med vejdirektoratet er opnået en forhåndstilkendegivelse om, at denne mindre overskridelse kan tillades.

Da støjvolden mod Holbækmotorvejen vil grænse op til Banedanmarks areal, over en strækning på ca. 200 m, er det nødvendigt, at Banedanmark inddrages i denne del af en evt. byggemodning, for at sikre at etablering af støjvolden ikke vil have en negativ indvirkning på jernbanen.