Hvad er en lokalplan?

En lokalplan er en plan, hvori Kommunalbestyrelsen kan fastsætte bindende bestemmelser for et bestemt område. Det kan være et større område, en enkelt ejendom eller et tema som Fx skilte eller facader. En lokalplan kan karakteriseres som en lokal lov og kan bl.a. bestemme:

  • Hvad området og bygningerne må bruges til.
  • Hvor og hvordan der kan bygges nyt.
  • Hvorvidt bebyggelse må nedrives eller ombygges.
  • Hvordan de ubebyggede arealer kan indrettes.

Ifølge planloven skal der udarbejdes en lokalplan inden et større byggeri eller anlægsarbejde, eller før en større nedrivning, sættes i gang. Kommunen er således forpligtet til at udarbejde en lokalplan, hvis der skal ske væsentlige ændringer i det eksisterende miljø. Man har ikke krav på at få udarbejdet en ny lokalplan, hvis der allerede findes en eksisterende lokalplan for område.

Kommunalbestyrelsen kan altid vælge, at der skal udarbejdes en ny lokalplan for et område. – Så længe ønsket er i overensstemmelse med kommuneplanen. Det kaldes lokalplanretten.

Der kan laves lokalplan for ejendomme i såvel byzone og sommerhusområder som i landzone. Når arealer ønskes overført fra landzone til byzone, sker det altid gennem en lokalplan.

Hensigten med lokalplanlægning er at sikre en god sammenhæng i udvikling og planlægning, samt at offentligheden inddrages før der sker store ændringer i udviklingen af et område.

Lokalplanen består af redegørelse, juridisk bindende bestemmelser, samt tilhørende kort og illustrationer. Lokalplanen udarbejdes først som et forslag, der udsendes i offentlig høring. Offentliggørelsen af lokalplanforslaget giver naboer, andre myndigheder og foreninger mulighed for at kommentere forslaget og komme med bemærkninger før planen vedtages endeligt.

En lokalplan gælder fremtidige forhold. Den er altså ikke til hinder for, at nuværende bebyggelse kan blive liggende, ligesom den heller ikke hindrer, at hidtidig lovlig anvendelse kan fortsætte. Der er ikke handlepligt på en lokalplan, men ved fremtidige ændringer skal lokalplanens bestemmelser overholdes.

Kommunalbestyrelsen kan – efter nabohøring – dispensere fra en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Planens principper er udtrykt i formåls- og anvendelsesbestemmelserne.

Vil du vide mere om lokalplaner, kan du læse mere på Erhvervsstyrelsens side: https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/