Klagevejledning

Enhver med retlig interesse i Kommunens afgørelser kan klage over formelle mangler i afgørelsen - de retlige forhold. Det kan blandt andet være dig, som adressat for afgørelsen, eller klageberettigede myndigheder, organisationer og naboer.

Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, skal klagen være indgivet til Planklagenævnet senest 4 uger efter, at afgørelsen er offentliggjort.

Du skal klage via Klageportalen, ved at logge på med MITID på www.borger.dk eller www.virk.dk. Du kan læse mere på Planklagenævnets hjemmeside https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til ikke at gøre det. Hvis du ønsker at blive fritaget fra at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Holbæk Kommune. Kommunen sender derefter din anmodning til Planklagenævnet, der træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Holbæk Kommunes afgørelser kan indbringes for domstolene, jf. Planlovens § 62.

Søgsmål til prøvelse af afgørelser om forhold, der er omfattet af planloven, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.