VVM betyder Vurdering af Virkning på Miljøet.

Formålet med VVM er at sikre at der gennemføres en vurdering af virkningerne på miljøet som grundlag for beslutningen om at give eller afslå tilladelse til anlægstyper, der kan påvirke miljøet væsentligt. VVM reguleres gennem Lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Forslag til lokalplan nr. 10.11 er på baggrund af screening for miljøvurdering vurderet til ikke at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet. Det er derfor vurderet at lokalplanforslaget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, (VVM).