Miljøvurdering

Der er foretaget en screening af lokalplanforslagets miljømæssige påvirkninger i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lov nr. 936 af 24. september 2009). Miljøscreeningen kan ses her: tjekliste_til_screening_for_miljøvurdering_af_planer_eller_programmer.pdf
Ifølge lov om miljøvurdering af planer og programmer § 3, stk. 1, nr. 1 skal der udarbejdes en miljøvurdering, når der tilvejebringes planer, der giver mulighed for anlæg af infrastruktur i form af butikscenter og parkeringsanlæg. Det vurderes, at der i det konkrete tilfælde er tale om detailhandel inden for bymidten i et begrænset omfang, og at der således ikke er tale om et butikscenter eller parkeringsanlæg. Endvidere forefindes på arealerne i dag eksisterende parkering, og den seneste anvendelse har rummet detailhandel i form af et byggemarked med tilhørende trælast.

Efter § 3, stk. 2 skal planer, der fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan eller alene medfører mindre ændringer i forhold til den gældende planlægning dog kun miljøvurderes, hvis de må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet.
Ifølge lovens § 3, stk. 1, nr. 3 skal der udarbejdes en miljøvurdering, når der tilvejebringes planer, som giver mulighed for anlægsprojekter, der kan få en væsentlig indvirkning på miljøet. Lokalplanforslaget vurderes på baggrund af en screening ikke at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet og vurderes derfor ikke at være omfattet af krav om miljøvurdering af planer, da:
Forslag til kommuneplantillæg 25 og lokalplan nr. 1.49 vurderes på baggrund af denne screening ikke at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet og vurderes derfor ikke at være omfattet af krav om miljøvurdering af planer, da:

• Arealet allerede ved bestående forhold har været anvendt til parkering

• Da den seneste anvendelse af arealet har rummet detailhandel i form af byggemarked med særligt pladskrævende varer

• Da byggeriets højde i skala er fastsat til maksimalt 3 etager, og således vurderes at formidle overgangen fra den højere bebyggelse mod øst og til den lavere bebyggelse mod vest

• Der er udarbejdet trafiknotat, der konkluderer, at der ikke er tale om væsentlige ændringer i de bestående trafikale forhold

• Der er udført visualiseringer af bebyggelsens indvirkning på de eksisterende byrum også set fra fjorden

Afgørelsen om ikke at udarbejde miljørapport er offentliggjort sammen med planforslaget.