Statslig og regional planlægning

Lokalplanområdet ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Holbæk Kommune skal derfor følge ”Bekendtgørelse nr. 1697 af 21. December 2016 om krav til kommuneplanlægning inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse”. At området er udpeget som område med særlige drikkevandsinteresser har dog ingen konsekvenser for indholdet i lokalplanforslaget, og der er ikke behov for at fastsætte særlige retningslinjer for grundvandsbeskyttelse. Primært fordi lokalplanforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanen og omfatter allerede lokalplanlagte byområder. Sekundært fordi boliger vurderes ikke at udgøre en risiko mht. grundvandsforurening jf. ”vejledning om krav til kommuneplanlægning inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse”.
Det vurderes, at lokalplanforslaget er i overensstemmelse med den statslige og regionale planlægning.

Kommuneplan 2013-2025

Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplan 2013. Lokalplanområdet er beliggende i rammeområde 11.B11. Området er beliggende i byzone og skal forblive i byzone. Rammeområde 11.B11 giver mulighed for villaer og rækkehuse til boligformål. Den eksisterende lokalplan 50-64 fastlægger rammerne for bebyggelsen i området, mens nærværende tillæg fastlægger placeringen heraf.

Eksisterende lokalplaner

Den eksisterende lokalplan 50-64 vil fortsat gælde, efter nærværende tillægs vedtagelse.
Nærværende tillæg til lokalplan 50-64 tilføjer bestemmelser angående bebyggelsens samt vejens placering.
Med vedtagelsen af nærværende lokalplan, aflyses derfor § 4.3 med ordlyden "Forinden der sker nybygning af område I, II, eller V skal der fremsendes planer for udstykning og bebyggelse til godkendelse hos kommunalbestyrelsen", i lokalplan nr. 

Se lokalplan 50-64.

Diverse udpegninger

Der er en drikkevandsboring indenfor området, og flere andre i umiddelbar nærhed.
Bebyggelsen skal holde en afstand på minimum 10 meter fra boringerne, og 2 meter fra vandledninger.
Bebyggelsen vil ikke påvirke boringerne.