Tjekliste til miljøvurdering af planer eller programmer

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplan 2.66 Erhverv- og detailhandelsområde, Spånnebæk er der foretaget en fornyet screening af både lokalplanen og kommuneplantillægget hvor det fastholdes at planerne ikke er omfattet af lovens krav om miljøvurdering jf. Lov nr. 9396 af 24. september 2009 om miljøvurdering af planer og programmer, § 3, stk. 2.

Begrundelsen er:

  • At planen omfatter et mindre område på lokalt plan
  • At ændringen fra erhverv til lokalcenter ikke antages at få væsentlig indvirkning på miljøet.
  • At ændringen fra miljø klasse 2-3 til 2-4 ikke antages at få væsentlig indvirkning på miljøet, herunder at genbrugspladsen forsat vil blive opfattet som værende en del af et sammenhængende eksisterende erhvervsområde.
  • At planen ikke omfatter projekter, som nævnt i lovens bilag 3 og 4.
  • At arealet ikke rummer særlige naturinteresser i form af særlig værdifuld natur, økologiske forbindelser eller sjældne planter og dyr.
  • At det forventede antal biler vurderes ikke at belaste trafikken, og at ændringen i trafikstøj vil blive yders begrænset i forhold til den eksisterende trafik.


Afgørelsen har været i høring fra den 25. juni til og med den 23. juli 2013. Der er i høringsperioden ikke fremkommet nogen klage over afgørelsen. Lokalplanen og Kommuneplantillægget er den 11. september 2013 genvedtaget.

Download miljøvurderingsskema for lokalplan 2.66:
Screening for miljoevurdering af planer og programmer.pdf (171 KB)