Miljøvurdering

Holbæk Kommune vurderer, at forslagene til kommuneplantillæg og lokalplan ikke er omfattet af lovens krav om miljøvurdering.
Ifølge lovens § 3, stk. 1, nr. 3 skal der udarbejdes en miljøvurdering, når der tilvejebringes planer, som giver mulighed for anlægsprojekter, der kan få en væsentlig indvirkning på miljøet. Forslag til lokalplan 1.38 med tilhørende forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 vurderes på baggrund af denne screening ikke at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet og vurderes derfor ikke at være omfattet af krav om miljøvurdering af planer, da:

- planforslagene ligger i direkte forlængelse af eksisterende anvendelse af området samt planlægning for- og udbygning af - området. Eneste undtagelse er inddragelse af mindre delareal til p-formål mod øst.

- det med planforslagene muliggjorte byggeri ikke afviger væsentligt i indhold eller omfang fra den allerede foretagne udbygning i området

- planforslagene fastsætter bestemmelser omkring afskærmning af p-areal mod boligbebyggelse, jf. ovennævnte undtagelse fra eksisterende planlægning

- de trafikale ændringer i vid udstrækning bygger videre på allerede eksisterende adgangsveje og eksisterende anvendelse

- udvidelse af dagligvarebutik er af beskedent omfang og ikke vurderes at indebære væsentlige ændringer i eksisterende indkøbsmønstre

- planforslagene ikke berører naturværdier eller kulturværdier

Screening af Lokalplanforslag 1.38 med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 4 kan ses her:miljoevurdering