Miljøvurdering

Miljøvurdering

Der er foretaget en screening af planforslagenes miljømæssige påvirkninger i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af
konkrete projekter (VVM). Planforslagene vurderes på baggrund af screeningen ikke at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet og der udarbejdes derfor ikke en egentlig miljøvurdering. 

Se miljøscreening her