Miljøvurdering

Der er foretaget en screening af lokalplanens miljømæssige påvirkninger i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lov nr. 936 af 24. september 2009).
Screeningsskemaet kan ses her: 1_46_miljøscreening.pdf (621.2 KB)

Ifølge lovens § 3, stk. 1, nr. 3 skal der udarbejdes en miljøvurdering, når der tilvejebringes planer, som giver mulighed for anlægsprojekter, der kan få en væsentlig indvirkning på miljøet. Forslag til lokalplan nr. 1.46 vurderes på baggrund af en screening ikke at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet og vurderes derfor ikke at være omfattet af krav om miljøvurdering af planer, da:

  • planforslaget ligger i direkte forlængelse af eksisterende planlægning for- og udbygning af- området. Byudvikling i området er således allerede gennemført for en større del af havneområdet, og dermed en integreret del af byens allerede realiserede udvikling
  • det med planforslaget muliggjorte byggeri ikke afviger væsentligt i indhold eller omfang fra den allerede foretagne udbygning i havneområdet, men understøtter den overordnede planlægning gennemført ved rammelokalplan 1.22 for hele havneomdannelsen
  • bebyggelsen ikke vurderes at afvige væsentligt fra den eksisterende skyline og byprofil ved nybyggeri i havneområdet. Planforslaget muliggør bebyggelse, der fremstår lidt lavere (en etage lavere) end realiseret bebyggelse i delområde C1, som resultat af en tilpasning til topografi og bagvedliggende/ tilstødende bebyggelse. Der er gennemført visualisering af den med planforslaget muliggjorte udbygning, herunder den visuelle påvirkning af kystlandskabet.
  • den offentlige sti langs havnepromenaden er en videreførelse af det allerede foretagne anlæg på den første halvdel af strækningen, og denne sikres i overensstemmelse med overordnet planlægning, hvorved eksisterende rekreativt stinet understøttes
  • den med planforslaget muliggjorte bebyggelse ikke indebærer væsentlige påvirkninger af eksisterende plante eller dyreliv
  • den med planforslaget fastlagte trafikafvikling er en videreførelse af såvel eksisterende forhold som eksisterende planlægning, og indebærer mindre ændringer i trafikmønstre og trafiktyper, men vurderes ikke at indebære væsentlige ændringer i miljøet
  • ny boligbebyggelse i området opføres som lavenergibebyggelse og har et minimalt resurseforbrug gennem hele bebyggelsens levetid,
  • etablering af ny bebyggelse i videst muligt omfang bygger på eksisterende infrastrukturer, herunder vejanlæg, kloakering og forsyning.
  • omdannelsen af havneområdet medfører et ophør af de potentielle miljømæssige gener fra de få tilbageværende havneerhverv inden for lokalplanområdet, herunder støj og støv. En afvikling der allerede har stået på i en årrække og kun mangler nogle få tilbageværende erhvervsaktiviteter.
  • den med planforslaget muliggjorte nedrivning af to bevaringsværdige bygninger med henholdsvis lav og middel bevaringsværdi er en videreførelse af allerede trufne overordnede rammebetingelser for havneomdannelsen, udmøntet i såvel rammelokalplan 1.22 som lokalplan 1.34. Bygningerne vurderes ikke at være af væsentlig miljømæssig værdi.