Lokalplanens gennemførelse

Arealet er privatejet. Realisering af den med planen muliggjorte bebyggelse sker således på foranledning af privat udvikler.

Udformning og anlæg af forsyningsledninger, trafikanlæg m.v. skal ske efter aftale med de respektive myndigheder herom, jf. de særskilte afsnit.

Udvikler afholder udgifter til følgeanlæg i forbindelse med etablering af vejoverkørsler m.v.