I henhold til lovbekendtgørelse nr. 50 af 19. januar 2018 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

Kommentar: Lokalplanen er udformet som tillæg til lokalplan nr. 50-64 for området ved Søbæksvej og Søbæksparken.
Bestemmelserne i dette tillæg, supplerer derfor de allerede gældene bestemmelser i lokalplan nr. 50-64.

Lokalplanens formål er, at:

1.1 fastlægge placering af områdets bebyggelse og vejadgang

2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 4, og omfatter en del af matr. nr. 15lh Jyderup by, Jyderup.

2.2 Området er beliggende i byzone og skal forblive i byzone.

Lokalplanens anvendelse er:

3.1 boligformål

Kommentar: Disse bestemmelser supplerer de allerede gældene bestemmelser i lokalplan 50-64.

4.1 Bebyggelse skal placeres indenfor byggefelterne, som vist på kortbilag 5.

4.2 Bebyggelse skal placeres mindst 10 meter fra vandboringers center, og 2 meter fra vandledninger.

Kommentar: Disse bestemmelser supplerer de allerede gældene bestemmelser i lokalplan 50-64.

5.1 Tilkørsel til området skal ske fra Søbæksparken, beliggende i det nordvestlige hjørne af lokalplanområdet, som vist på kortbilag 5.

5.2 Vej A-B skal følge det skitserede vejudlæg på kortbilag 5

5.3 Anlæg til fællesparkering skal placeres med en afstand på mindst 25 meter fra vandboringer

6.1 I lokalplan nr. 50-64 for området ved Søbæksvej og Søbæksparken, aflyses § 4.3 med ordlyden "Forinden der sker nybygning af område I, II, eller V skal der fremsendes planer for udstykning og bebyggelse til godkendelse hos kommunalbestyrelsen".

7.1 Efter Holbæk Kopmmunes endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må de ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge planlovens § 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.

7.2 Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v. der er indeholdt i planen. Lokalplanen tinglyses ikke på de ejendomme, der er omfattet af planen, men indberettes til PlanSystemDK.

7.3 Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser på betingelse af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.

Lokalplanen Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 50-64 for området ved Søbæksvej og Søbæksparken er vedtaget af Holbæk Kommune den 6. august 2018.