Baggrund og formål

Baggrunden for udarbejdelse af dette tillæg til Lokalplan 3.83 er, at den i Lokalplan 3.83 anviste parkering ud mod Højen er uhensigtsmæssigt beliggende set i forhold til den nyanlagte cykelgade, og vurderes at være uforenelig hermed.
Formålet med lokalplantillægget er således, at ændre parkeringen, så den i stedet for adgang fra Højen gives adgang via ny intern vej syd for og parallelt med Højen. Det bevirker, at byggefelter mod Højen må trækkes tilbage fra vejen, for at give plads til den nye interne vej.

Tilbagetrækningen af byggefelterne betyder samtidig, at der må foretages en mindre justering af disponeringen af byggefelterne BF8-BF11 i gældende Lokalplan 3.83, således at BF8-BF9 sammenlægges og BF10-11 sammenlægges. Ændringen indebærer, at der sker en justering af opdelingen af rækkehuse og etageboliger.

Lokalplantillægget fastholder hovedgrebet for de pågældende byggefelter og tilpasser de maksimale bygningshøjder, så de svarer til de maksimalt tilladte bygningshøjder mod naboer nord og vest for området i det eksisterende plangrundlag. De eksisterende særskilte bestemmelser aftalt med stiftet vedr. byggefelt BF9 og BF10 mod Højen og Østre Kirkegård fastholdes ligeledes.

Holbæk kommune har en ambition om af udvikle sig til at være en bæredygtig kommune i overensstemmelse med FNs Verdensmål og den Strategiske Energiplan, som kommunen vedtog i 2020. Kommunen oplever samtidig en stor interesse for at bygge nyt og bosætte sig i Holbæk Kommune. Således er nærværende lokalplan er udtryk for dette. Kommunen forventer at bygherrerne og borgerne i denne og kommende lokalplaner vil implementere de nyeste forskrifter for energivenligt byggeri, når det kommer til materialevalg og opvarmning af huse og lejligheder. Kun på denne måde vil den fortsatte udbygning af Holbæk Kommune kunne bidrage til implementeringen af såvel den kommunale som den nationale klimastrategi.