Miljøvurdering

Forslag til lokalplan nr. 19.09 og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 vurderes på baggrund af en miljøscreening ikke at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet og vurderes derfor ikke at være omfattet af krav om miljøvurdering af planer, da:

  • planlægningen omfatter et allerede udbygget område og ikke udlægger nye arealer,
  • planlægningen udelukkende muliggør ændret anvendelse af Hjortholmvej 7 til boliger,
  • lokalplanforslaget sikrer områdets fælles friarealer og det nødvendige antal p-pladser,
  • lokalplanforslaget fastlægger bestemmelser om maksimale befæstelsesgrader i henhold til den gældende spildevandsplan,
  • den ændrede maksimale bygningshøjde for boliger inden for kommuneplanrammen ikke vurderes at udgøre en væsentlig miljømæssig påvirkning,
  • kommuneplanrammen fortsat er omfattet af en maksimal bebyggelsesprocent på 40

Se miljøscreeningen af planforslagene her:

pdf miljøscreening_hjortholmvej_7.pdf (512 KB)