Miljøvurdering

Holbæk Kommune vurderer, at forslagene til kommuneplantillæg og lokalplan ikke er omfattet af lovens krav om miljøvurdering.
Ifølge lovens § 3, stk. 1, nr. 3 skal der udarbejdes en miljøvurdering, når der tilvejebringes planer, som giver mulighed for anlægsprojekter, der kan få en væsentlig indvirkning på miljøet. Forslag til lokalplan 10.07 med tilhørende forslag til Kommuneplantillæg nr. 5 vurderes på baggrund af denne screening ikke at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet og vurderes derfor ikke at være omfattet af krav om miljøvurdering af planer, da:

  • planforslagene ligger i direkte forlængelse af eksisterende planlægning for området.
  • det med planforslagene muliggjorte byggeri ikke afviger væsentligt i indhold eller omfang fra den allerede foretagne udbygning i området.
  • lokalplanforslaget fastsætter bestemmelser omkring afskærmning af p-areal mod boligbebyggelse
  • de trafikale ændringer i vid udstrækning bygger videre på allerede eksisterende adgangsveje og eksisterende anvendelse
  • planforslagene ikke berører natur- eller kulturværdier

Screening af lokalplanforslag 10.07 og kommuneplantillæg nr. 5 kan ses her