Miljøvurdering

Der er foretaget en screening af lokalplanens miljømæssige påvirkninger i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lov nr. 939 af 3. juli 2013).
Screeningsskemaet kan ses her: mv-screening_268.pdf (30.7 KB)

Ifølge lovens § 3, stk. 1, nr. 3 skal der udarbejdes en miljøvurdering, når der tilvejebringes planer, som giver mulighed for anlægsprojekter, der kan få en væsentlig indvirkning på miljøet. Forslag til lokalplan nr. 2.68 vurderes på baggrund af en screening ikke at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet og vurderes derfor ikke at være omfattet af krav om miljøvurdering af planer, da:

  • Lokalplanforslaget i langt hovedparten viderefører eksisterende allerede miljøvurderede bestemmelser
  • De nye forhold, der gives mulighed for i medfør af lokalplanforslaget, er vurderet ikke at medføre væsentlig påvirkning af miljøet, herunder visuel indvirkning på landskabet, efter udarbejdede visualiseringer
  • De nye aktiviteter i medfør af lokalplanforslaget ikke vurderes at ændre ved eksisterende trafikale forhold
  • Lokalplanforslaget ikke indebærer ny aktivitet, der vil medvirke til øget forurening
  • Lokalplanforslagets indhold ikke vil indebære væsentlig påvirkning af kulturarvsforhold
  • lokalplanforslaget ikke væsentligt indebærer påvirkning på ressourcer og affald

På baggrund af screeningen har kommunen vurderet, at der ikke er behov for at udarbejde en egentlig miljørapport. Beslutningen bekendtgøres samtidig med fremlæggelsen af lokalplanforslaget.