Bæredygtighed

Planen er vurderet i forhold til en række bæredygtighedsparametre, som beskrevet nedenfor.

Byggeri og planlægning

Området er beliggende i område med særlige drikkevandsinteresser. Overflade fra befæstede arealer, såsom tage og veje, skal derfor ledes til regnvandskloak.

Området ligger i områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Jyderup Stations Vandværk har 1 indvindingsboring inden for lokalplanområdet og 3 boringen beliggende umiddelbart op til lokalplanforslaget
Den naturlige beskyttelse af grundvandet i området er god. Vandværket indvinder fra dybtliggende sandlag og er velbeskyttet med over 25 meter ler.

Området ligger indenfor indvindingsoplandet til Jyderup Stations Vandværk. Den tætte beliggenhed til indvindingsboringer betyder, at der er flere afstandskrav som skal overholdes i forbindelse med byggeriet. Ligeledes vil der blive stillet skærpede krav til kloakarbejder, herunder krav om fuldsvejste ledninger i fuldsvejste forerør.

Der vil ikke ske nedsivning af hverken vejvand eller tagvand idet overfladevand tilsluttes kloaksystemet.
Det vurderes, at boligerne ikke vil påvirke muligheden for indvinding i området.

Bebyggelsen skal holde en afstand på minimum 10 meter fra boringerne og 2 meter fra vandledningerne.

Transport

Der er gode stiforbindelser mod nord og vest, til Jyderups bymidte og station, samt sydvest mod skoven.

Ressourcer og miljø

Affaldshåndtering skal ske som foreskrevet i Renovationsvæsenets regulativer. Der stilles ikke særlige krav til affaldsindsamling.