I henhold til lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

Lokalplanens formål er:

1.1 at udlægge området til boligformål, herunder institution.

1.2 at muliggøre udvidelse af Abildgården med boliger til handicappede, aktivitetscenter, servicefaciliteter og fællesfaciliteter samt familieboliger.

1.3 at sikre grønne, rekreative faciliteter og beplantning, der indbyder til ophold og aktivitet.

1.4 at fastsætte bestemmelser for parkering og adgangsforhold.

2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 2 og omfatter matrikel nr. 4ka Tåstrup, Holbæk Jorder.

2.2 Lokalplanområdet er beliggende i byzone og skal forblive i byzone.

3.1 Lokalplanområdet er inddelt i delområde I og delområde II, som vist på kortbilag 5.

 

4.1 Området udlægges til boligområde med tilhørende fællesfaciliteter og friarealer.

For Delområde I gælder

4.2.1 Der kan opføres institution med tilhørennde aktivitetscenter.

For Delområde II gælder

4.3.1 Der kan opføres tæt-lav boligbebyggelse.

Delområderne må udstykkes som følger:

For Delområde I gælder

5.1.1 Delområde I må ikke udstykkes yderligere.

For Delområde II gælder

5.2.1 Delområde II må udstykkes i grunde på min. 200 m2 og maks. 350 m2. Der skal udlægges areal til fælles legeplads, som vist på kortbilag 5.

6.1 Den gennemsnitlige befæstelsesgrad/afløbskoefficient må for den enkelte ejendom ikke overstige 0,5.

For Delområde I gælder

6.2.1 Bebyggelsen kan maksimalt opføres i 2 etager.

6.2.2 Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tag må være højere end 8,5 meter over terræn.

6.2.3 Ny bebyggelse skal være bygget sammen med den eksisterende bebyggelse. Dette gælder dog ikke mindre bebyggelser, herunder udhuse, havehuse, pergolaer og lign. Eksisterende bebyggelse er vist på kortbilag 5 og 6.

6.2.4 Ny bebyggelse skal placeres indenfor det på kortbilag 5 viste byggefelt. Afstand fra en bygnings ydervæg til skel skal være mindst 2,5 meter.

For Delområde II gælder

6.3.1 Bebyggelsen skal opføres som kæde- eller rækkehuse i maksimalt 2 etager.

6.3.2 Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tag må være højere end 8,5 meter over terræn. Den maksimale facadehøjde er 5 meter over terræn.

6.3.3 Ny bebyggelse skal placeres indenfor det viste byggefelt. Ved maksimal bygningshøjde på 8,5 m skal afstanden til skel uden sammenbygning være mindst 2,5 meter.

7.1 Glanstallet for tag- og facadematerialer må maksimalt være 10. Der kan dog opsættes solenergianlæg på tagene.

 

8.1 Brandvej A1-A2 skal etableres som vist på kortbilag 5. Brandvejen skal udlægges i en bredde på mindst på 3 m.

8.2 Der skal etableres mindst 1 parkeringsplads pr. boligenhed og mindst 1 parkeringsplads pr. 50 m2 aktvitetscenter.

8.3 Parkeringspladser skal etableres i områderne P1 og P2, som vist på kortbilag 5.

For P1 gælder:

8.4 Der skal etableres mindst 2 handicapparkeringspladser.

8.5 Der skal etableres mindst 2 holdepladser for minibusser/handicapbusser.

8.6 Parkeringspladser i P1 skal anlægges i tilsknytning til opførelse af boligerne øst for den eksisterende bebyggelse.

For P2 gælder:

8.7 Der skal etableres mindst 4 handicapparkeringspladser i tilknytning til opførelse af boliger i delområde 2.

8.8 Der skal etableres mindst 1 holdeplads for minibusser/handicapbusser.

8.9 Parkeringspladser i P2 skal anlægges i tilknytning til opførelse af aktivitetscenter vest for den eksisterende bebyggelse.

 

9.1 Internt stiforløb skal anlægges som i princippet vist på kortbilag 5.

9.2 Sti S1-S2 skal etableres i forbindelse med opførelse af aktivitetscenter og/eller boliger i delområde 2, som i princippet vist på kortbilag 5. Stien skal kunne fungere som brandvej med en minimumsbredde på 3 m.

9.3 Der kan etableres en offentlig sti S2-S3 gennemområdets vestlige del, som i princippet vist på kortbilag 5.

9.4 Ved etablering af sti med offentlig adgang, skal der opstilles pullerter eller lignende, som hindrer motorkøretøjer adgang til stien.

9.5 Stier skal anlægges med en fast belægning, som kan ryddes for sne, som i princippet vist på kortbilag 4. Stier i beplantningen mod Roskildevej kan anlægges med en anden belægning eller som græsstier.

9.6 Stier skal være oplyste i form af en pullertbelysning med en lyspunkthøjde på højst 1 m.

10.1 Eksisterende beplantning, primært bestående af æbletræer, skal bevares og om nødvendigt genplantes i et mindst 30 meter bredt bælte parallelt med Roskildevej, målt fra vejmidte. Området er vist på kortbilag 5. Der kan dog etableres rekreative faciliteter som f.eks. stier, og mindre overdækninger indenfor området.

10.2 Beplantning langs Jernbanen skal bevares og om nødvendigt genplantes, området er vist på kortbilag 5.

10.3 Eksisterende tjørnehæk langs Roskildevej og Ny Taastrupvej skal bevares og om nødvendigt genplantes, som vist på kortbilag 5. Der kan dog gennembrydes ved nye stiforbindelser og overkørsler.

10.4 Der kan ske terrænregulering i +/- o,5 m indtil 1 m fra skel. Dog jf. § 10.5

10.5 For at muliggøre niveaufri adgang, kan der kan ske terrænregulering større end +/- 0,5 m i forbindelse med opførelse af byggeriet i byggefelterne. Terrænregulering må ikke ske med en hældning på mere end 1:2.
10.6 Terrænet må ikke overstige kote 26.

11.1 Der kan etableres mindre bebyggelse som udhuse, havehuse og lign til stedets drift. samt overdækninger, pergolaer og lignende faciliteter til rekreativt brug.

12.1 Udendørs belysning, herunder belysning af bygningsdele, veje og parkeringsarealer, må etableres med en lyspunkthøjde på højest 4 m og skal være afskærmet, så belysningen ikke er til gene for omgivelserne.

13.1 Tekniske anlæg og installationer, herunder el- og gasskabe samt ventilation skal være indesluttet i bygningerne eller være en del af bygningernes arkitektur.

13.2 Ledninger skal føres i jorden.

13.3 Området er beliggende indenfor godkendt naturgasforsyningsområde. Der er tilslutningspligt i området. Ny bebyggelse, der opføres som levenergibyggeri er ikke omfattet af tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning jf. planlovens 19 stk. 4.

13.4 Området skal vandforsynes fra Holbæk Forsynings vandværk.

13.5 Området skal separatkloakeres og spildevand tilsluttes offentlig kloak. Regnvand kan tilsluttes til den offentlige regnvandsledning med en maksimal vandmængde svarende til en afløbskoefficient (fi) på maks. 0,5 for ejendommen som helhed.

13.6 Regnvand fra tagflader skal i størst muligt omfang afledes lokalt (LAR). Nedsivningsanlægget skal udformes og placeres således, at regnvand kan ledes væk uden gene for terræn, installationer og naboer.

13.7 Nedsivningsanlægget skal af hensyn til herlighedsværdien udformes, så det fremstår som et naturligt element i terrænet (på grunden).

For Delområde II gælder

14.1.1 Ny boligbebyggelse i delområde II skal opføres som lavenergibyggeri. Ved lavenergibyggeri forstås byggeri, der på tidspunkt for ansøgning om byggetilladelse opfylder de energirammer, for lavenergi, der er fastsat i bygningsreglementet.

Ny bebyggelse må ikke tages i brug* før**:

  • Der er etableret tilslutning til offentlig kloak jf § 13.3, 13.5, 13.6 og 13.7
  • Veje, stier og parkeringsarealer er etableret jf. § 8.1-8.9 og § 9.1-9.6
  • Fælles legeplads er anlagt jf. § 5.2.1


*Ibrugtagning fastsættes