Lokalplanens indhold

Lokalplanen udlægger området til boligområde og muliggør etablering af nye, tidssvarende boliger til handicappede samt et nyt aktivitetscenter. Boligerne opføres som almene boliger. Byggeriet af de almene boliger er et led i en større plan for området, som forventes at forløbe over tre faser, som kort beskrives her.

  • Fase 1: Etablering af nye almene boliger, som skal erstatte de eksisterende boliger på Abildgården. Boligerne opføres øst for den eksisterende bebyggelse. Den eksisterende bebyggelse omdannes i denne forbindelse til midlertidigt aktivitetscenter, administration mv.
  • Fase 2: Etablering af nyt aktivitetscenter, i forlængelse af det eksisterende center. Brugerne til det nye aktivitetscenter forventes både at komme fra Abildgården og andre steder i Holbæk Kommune.
  • Fase 3: Etablering af fire familieboliger i den vestlige del af lokalplanområdet. Det forventes, at boligerne opføres som rækkehuse, dertil kommer fælles opholdsareal/legeplads. Intentionen bag familieboligerne er, at de kan lejes af familier, hvor et handicappet familiemedlem kan have gavn af nærheden til Abildgården.

Lokalplanen sikrer at:

  • Der etableres udearealer i form af terrasser og rekreative, grønne faciliteter omkring boligerne.
  • At en del af den eksisterende beplantning langs Roskildevej, Ny Tåstrupvej og jernbanen bevares.

Der ud over fastsætter lokalplanen bestemmelser om adgangsforhold, parkering og belysning på området samt muliggør, at der kan etableres en offentlig stiforbindelse igennem områdets vestlige del

Kortbilag 4 Illustrationsplan.