Bæredygtighed

Holbæk Kommunes strategi og handleplan for bæredygtig udvikling opstiller en række mål og indsatser for en bæredygtig udvikling, gennem nedsættelse af miljøbelastningen og bevarelse af biodiversiteten.
For at indfri disse mål er det bl.a. besluttet at alle lokalplanforslag for nye boligområder skal stille krav om at bebyggelsen opføres som lavenergibebyggelse, og at regnvand fremover skal anvendes som en gevinst for byens rum og i muligt omfang bortledes lokalt.

Planen er desuden vurderet i forhold til en række bæredygtighedsparametre, som beskrevet nedenfor.

Byggeri og planlægning

Ny bebyggelse kan orienteres frit i forhold til verdenshjørnerne, hvilket giver mulighed for at udnytte fx sollyset aktivt i forbindelse med opvarmning og lysindfald.

Transport

Lokalplanområdet ligger i direkte tilknytning til stiforbindelse over jernbanen samt langs Roskildevej.
Der er busstoppested beliggende umiddelbart øst for lokalplanområdet, herfra er der forbindelse til Holbæk midtby.

Sundhed og trivsel

Der stilles krav om, at beplantningen langs Roskildevej bevares i et mindst 30 meter bredt bælte parallelt med Roskildevej, målt fra vejmidte. Der ud over stiller lokalplanen krav om, at der etableres en legeplads i forbindelse med etablering af de fire familieboliger. Det grønne præg langs Ny Tåstrupvej sikres i lokalplanen og hækbeplantningen skal bevares i videst muligt omfang i det der kan etableres nye overkørsler til parkeringsarealet.