Støj

Ved ny bebyggelse skal området udformes, så Miljøstyrelsens til enhver tid gældende vejledende grænseværdier for trafikstøj og støj fra jernbaneer kan overholdes. Ved lokalplanens udarbejdelse er de vejledende grænseværdier for det udendørs støjniveau i boligområder, institutioner, skoler, plejehjem, hospitaler, kolonihaver, udendørs opholdsarealer og lignende:

  • Vejtrafikstøj: Lden 58 dB
  • Støj fra jernbaner Lden 64 dB

Der er udarbejdet støjberegninger i forbindelse med lokalplanlægning for området, beregningerne viser, at der ikke er behov for yderligere støjdæmpende foranstaltninger i forhold til jernbanen. I forhold til vejstøj fra Roskildevej er placering af bygningerne tilpasset efter støjberegningerne, således at der heller ikke her vil være behov for at etablere støjdæmpende foranstaltninger for at overholde grænseværdierne.

Støjkort over støj fra jernbane.

OBS. Se evt. Miljøministeriets publikationer ”Støj fra Veje” - vejledning nr. 4, 2007, ”Ekstern støj fra virksomheder” - vejledning nr. 5, 1984, ”Støjkortlægning og støjhandlingsplaner” - vejledning nr. 4, 2006, samt vejledninger om flystøj (nr. 5/1994) og jernbanestøj (nr. 1/1997).

Støjkort over støj fra vej.

Jordforurening

Region Sjælland har ingen oplysninger om kortlægning på vidensniveau 1 eller 2 i henhold til lov om forurenet jord. Området er omfattet af område klassificeringen.
Der har tidligere været plantage på området, hvilket kan betyde, at der findes problematiske stoffer i jorden, f.eks. Arsen. Området bør screenes for indhold af problematiske stoffer.

Hvis der efterfølgende ved grave- og anlægsarbejdet konstateres jordforurening, skal arbejdet indstilles og kan først genoptages når dette meddeles. Fundet anmeldes til Vækst og Bæredygtighed, Holbæk Kommune jf. jordforureningslovens § 71. Send en mail til jord@holb.dk eller kontakt os på tlf. 72 36 36 36. Ændret anvendelse af kortlagt forurenet jord kan kræve tilladelse efter jordforureningslovens § 8.

Fund og fortidsminder

Der er ikke registreret fund eller fortidsminder i lokalplanområdet. på arealet umiddelbart nord for området - langs jernbanen - er der undersøgt dele af en boplads fra bronzealderen. De endnu ubebyggede arealer af lokalplanområdet kan meget vel rumme yderligere fortidsminder, hvorfor det anbefales, at der foretages en arkæologisk forundersøgelse inden et byggeri sættes i gang.
Jf. museumslovens § 25 kan bygherren eller den, for hvis regning et jordarbejde skal udføres på landjorden, forud for igangsætning af arbejdet anmode Holbæk Museum/Museum Vestsjælland om en udtalelse. Såfremt der i forbindelse med grave- og anlægsarbejder konstateres fund af fortidsminder, skal den del af arbejdet, der berører fundet, straks indstilles, og fundet skal anmeldes til Holbæk Museum/Museum Vestsjælland, jf. museumslovens § 27.

Miljøvurdering

Der er foretaget en screening af lokalplanforslagets miljømæssige påvirkninger i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lov nr. 939 af 03. juli 2013). Miljøscreeningen er offentliggjort som bilag til planforslaget.

Ifølge lovens § 3, stk. 1, nr. 3 skal der udarbejdes en miljøvurdering, når der tilvejebringes planer, som giver mulighed for anlægsprojekter, der kan få en væsentlig indvirkning på miljøet. Lokalplanforslaget vurderes på baggrund af en screening ikke at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet og vurderes derfor ikke at være omfattet af krav om miljøvurdering af planer, da:

  • der ikke er registreret internationale beskyttelsesområdet indenfor lokalplanområdet eller i dets nærhed.
  • der fastsættes bestemmelser for byggeriets placering og fremtoning
  • beplantning og beboernes adgang til grønne arealer sikres.
  • planen muliggør udvidelse af et eksisterende plejecenter, og bevarer den nuværende anvendelse for området.

Afgørelsen om ikke at udarbejde miljørapport er offentliggjort sammen med planforslaget.