Anvendelse

Lokalplanen muliggør etablering af et affaldshåndteringsanlæg, herunder et biogasanlæg og en losseplads (jord- og affaldsdeponi) i området.

Lokalplanområdet inddeles i 4 delområder, der har følgende anvendelse:

  1. Affaldshåndteringsanlæg. Deponeringsanlæg og biogasanlæg, herunder også anlæg til komprimering og opgradering af biogas.
  2. Jorddeponi
  3. Jord- og affaldsdeponi
  4. Jorddeponi

Planområdets inddeling i delområder kan ses på illustrationen til højre. Inddelingen i delområder er med til at sikre et hensyn til omgivelserne. F.eks. sikrer lokalplanforslaget, at biogasanlægget bliver etableret i den nordlige del af planområdet, der ligger længst fra den nærmeste bolig til området.

Lokalplanen sikrer, at der kan etableres rekreative faciliteter og indhegninger til græssende dyr i hele området og at delområderne I, II og IV kan anvendes til landbrugsdrift. Det må dog forventes, at delområderne I og III først vil blive udnyttet til rekreative formål, hvis affaldshåndteringsanlægget i delområde I ophører og/eller når deponeringsanlægget i delområde III er færdigetableret.

Generelt muliggør lokalplanen omfattende byggeri og anlæg i området. Planens anvendelsesbestemmelser suppleres derfor af en række bestemmelser, der er med til at sikre et hensyn til omgivelserne. Bestemmelserne er beskrevet nærmere i de følgende afsnit.

Kortbilag 3 viser et eksempel på, hvordan lokalplanen kan virkeliggøres. Kortbilaget kan ses under fanen "Bilag - Kortbilag".

Delområderne i lokalplanområdet.

Byggeri og anlæg

Lokalplanen muliggør hovedsageligt byggeri i delområde I, hvor der kan etableres biogasanlæg og deponeringsanlæg (jord- og affaldsdeponi). I delområdet kan der etableres op til 50.000 m2 byggeri med en højde på op til 8,5 m. Dog kan lukkede tanke etableres med en højde på op til 10 m. 50.000 m2 byggeri svarer til en bebyggelsesprocent på ca. 50 % for delområde I. I delområde I kan tekniske anlæg etableres med en højde på op til 8,5 m. og skorstene kan etableres med en højde på op til 20 m. I delområdet skal byggeri og anlæg desuden placeres inden for det udlagte byggefelt. Lokalplanen sikrer, at lukkede tanke og skorstene bliver etableret i en lys grå farve. Bestemmelsen om farve på lukkede tanke og skorstene er med til at sikre, at de pågældende anlæg bliver mindre synlige for omgivelserne.
I delområderne II - IV kan der etableres skure til græssende dyr i delområderne.
I delområde II og IV kan der kun etableres begrænset jorddeponi. Her må hverken etableres byggeri (bortset fra mindre teknikbygninger/skure og mindre stalanlæg til eventuelle græssende dyr) eller anlæg.
I delområde III kan der etableres tekniske anlæg i tilknytning til delområdets anvendelse til affaldshåndteringsanlæg (jord- og affaldsdeponi). Se mere herom under afsnittet "Terræn".
Lokalplanens bestemmelser om omfang og udformning på byggeri og anlæg er sikret i formålsparagraffen. Dette sker for at sikre et særligt hensyn til kystnærhedszonen, der omfatter lokalplanområdet. Se mere herom under fanen "Forhold til anden planlægning - Kystnærhedszonen".

* I lokalplanforslaget defineres lukkede tanke (og akkumuleringstanke) som værende byggeri.

 

Veje, stier og parkeringsforhold

Lokalplanforslaget sikrer den eksisterende vejadgang fra Hagesholmvej. Der må ikke etableres yderligere vejadgange til området.
Der kan etableres stier i området På den måde kan området udnyttes rekreativt når bl.a. deponeringsanlægget er færdigetableret.
Parkeringspladser skal etableres i delområde I.

Terræn og ubebyggede arealer

I hele planområdet kan der etableres kanaler til sikring af en bedre afvanding af området. Dog må der ikke etableres kanaler inden for vejbyggelinjen langs rute 21, og kanalerne skal desuden holde en afstand på mindst 5 m. til den beskyttede natur markeret med S1 og S2 på kortbilag 51 og 5.2. Kortbilagene kan ses under fanen "Bilag - kortbilag".

I delområde I må terrænet udover de nævnte kanaler kun justeres med +/- 0,5 m. i forhold til det eksisterende terræn. Dog kan der i delområdet også etaleres oplag af materialer til samt restprodukter og affald fra affaldhåndteringsanlæggene i delområdet. Egentlig deponi skal ske i delområderne II - IV.

I delområderne II og IV kan der etableres begrænset jorddeponi, og i delområderne må jorddeponiet ske i op til kote 1 m. Det svarer til jorddeponi på godt 1 m. i forhold til det eksisterende terræn i delområderne. Jorddeponiet i delområderne må dog ikke etableres inden for vejbyggelinjen langs rute 21, og jorddeponiet skal desuden holde en afstand på mindst 5 m. til både den beskyttede natur i området og Audebo plantage. Inden for vejbyggelinjen langs rute 21 må der dog ikke etableres jorddeponi.

I delområde III må der etableres et deponeringsanlæg (jord- og affaldsdeponi) i overensstemmelse med koterne vist på anvendelsesplanen. Anvendelsesplanen kan ses på Kortbilag 5 under fanen "Bilag - kortbilag".

Et enkelt sted i delområde III kan deponeringen ske i op til 30 m. i forhold til det eksisterende terræn. Lokalplanforslaget sikrer, at det øverste lag i deponeringsanlægget skal bestå af jord, og at anlægget i sidste ende kommer til at fremstå som græsbevokset bakke med et naturligt præg i landskabet.

Lokalplanforslaget sikrer, at der bliver etableret en afskærmende jordvold i delområde III. På den måde bliver alle arealer til deponeringsanlæg afskærmet i forbindelse med etableringen af anlægget og der sikres et hensyn til omgivelserne. Lokalplanforslaget fastlægger ikke en endegyldig placering af jordvolden. Dette er for at sikre, at jordvolden kan udvides løbende og dermed etableres i takt med at der inddrages nye arealer til deponeringsanlægget.

Der skal etableres beplantning på jordvolden i delområde III. Dette gælder dog ikke efter færdigbehandling af terrænet i delområdet, hvor jordvolden skal indarbejdes som en del af terrænet.

Lokalplanforslagets bestemmelser om omfanget og udformningen af deponeringsanlæggene i området er sikret i formålsparagraffen. Dette er for at sikre et særligt hensyn til kystnærhedszonen, der delvist omfatter lokalplanområdet. Se mere herom under fanen "Forhold til anden planlægning - Kystnærhedszonen".

Kortbilag 5 kan ses her.

Beplantning og hegn

Lokalplanforslaget sikrer, at der etableres afskærmende beplantningsbælter i delområderne I og II som består af egnskarakteristiske løvfældende træer og buske. Beplantningsbælterne skal sikre et hensyn til - og sammenhæng med - omgivelserne. Yderligere muliggør lokalplanforslaget, at der etableres spredt beplantning/skov i delområderne III - IV. Det vurderes, at den spredte beplantning vil blive særligt relevant at etablere efter færdigbehandlingen af terrænet i delområde III. Beplantningsbælterne i delområderne I og II fremgår af Kortbilag 2 - Anvendelsesplan, der kan ses under fanen "Bilag - Kortbilag".

Der skal etableres beplantning på jordvolden i delområde III. Se mere herom under afsnittet "Terræn".

Lokalplanforslaget muliggør, at der kan etableres faste trådhegn i hele planområdet samt indhegninger til græssende dyr i delområderne II - IV.

Kortbilag 5 kan ses her.

Skiltning og belysning

Lokalplanforslaget muliggør kun i begrænset omfang, at der etableres skiltning i planområdet. Dette er for at sikre et hensyn til, at planområdet ligger midt på Lammefjorden uden tilknytning til bymæssig bebyggelse.

Virksomhederne i området kan skilte med navn og logo på ét fælles skilt/en skiltepylon samt en flaggruppe ved indkørslen til området. Øvrig skiltning kan kun berstå af henvisnings-, oplysnings- og færdselsskilte.

Der kan opstilles lysmaster og etableres facadebelysning i delområde I. Belysningen må ikke være til gene for omgivelserne, og lysmaster må have en højde på op til 8,5 m.

Ændringer ved endelig vedtagelse

Lokalplanforslag 6.13 muliggjorde etablering af et større solenergianlæg i området. I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen besluttede Bådet at fjerne denne muligheden. Ligeledes besluttede Byrådet at tydeliggøre, at planområdet kan udnyttes til rekreative faciliter, samt at store dele af området kan anvendes til landbrugsdrift. Se mere om baggrunden for Byrådets beslutninger under fanen "Borgerinddragelse".