Omgivelser og beliggenhed

Lokalplanområdet har en størrelse på ca. 67,2 ha., og området anvendes i dag til landbrugsdrift og affaldshåndteringsanlæg, herunder biogasanlæg og deponeringsanlæg (affalds- og jorddeponi). Den østlige del af området henligger dog som ubebygget græsmark.

Lokalplanområdet ligger godt 900 m. nordvest for Hagesholm, godt 800 m. syd for kommunegrænsen mod Odsherred Kommune og små 3 km. sydvest for kysten ved Lammefjorden, se kortet til højre. Planområdet afgrænses desuden af Rute 21 (motortrafikvej) mod vest, af Audebo Plantage mod øst og af landbrugsarearealer mod nord og syd. Imellem planområdet og Hagesholm løber Svinninge-Audebo Kanalen.

Den nærmeste bolig ligger over 200 m. fra planområdet og over 500 m fra den del af planområdet, hvor der kan etableres biogasanlæg. Lokalplanområdet og dets nærmeste omgivelser kan ses på Kortbilag 1 under fanen "Bilag - Kortbilag".

Lokalplanområdets placering i Holbæk Kommune er markeret med en gul prik.

Bebyggelse og anlæg

Primært i den nordlige del af planområdet er der etableret byggeri og anlæg til områdets affaldshåndteringsanlæg, herunder en administrationsbygning, haller, tanke og lign. til biogasanlægget og deponeringsanlægget samt tekniske anlæg til jord- og affaldsdeponiet.

Den eksisterende bebyggelse i området. Vindmøllerne nord for området ses i baggrunden. Billedet er taget mod nord fra den sydlige del af området.

Den primære bebyggelse til det eksisterende biogasanlæg i området.

Der er en eksisterende højspændingsluftledning og andre el-ledninger i området. højspændingsluftledningens forløb igennem området er omtrentligt vist på Kortbilag 2, der kan ses under fanen "Bilag - Kortbilag". En af de eksisterende højspændingsmaster i området kan ses på billedet til højre.

En af de eksisterende højspændingsmaster i området.

Landskab, beplantning, hegn og skiltning

Planområdet og arealerne omkring bærer i høj grad præg af at være en del af den inddæmmede Lammefjord, og landskabet er dermed forholdsvis fladt, dvs. omkring kote 0. I den sydlige og centrale del af området er der dog et mere kupperet terræn som konsekvens af at dette område allerede anvendes til deponeringsanlæg (jord- og affaldsdeponi) og i et vist omfang er færdigetableret med et dæklag af jord samt beplantning. Det eksisterende terræn i området fremgår af Kortbilag 2 under fanen "Bilag - Kortbilag".

Deponering i den centrale del af området.

I planområdet er der flere spredt beplantning, og der er også etableret flere beplantningsbælter omkring det eksisterende byggeri og anlæg i området. Ligeledes er der etableret flere større trådhegn til sikring af området.

De eksisterende trådhegn i den sydlige del af området.

Et eksisterende henvisningskilt i området.

Trafik

Lokalplanområdet har vejadgang til Hagesholmvej, der ligger nord for området. Køretøjers adgang fra planområdet til rute 21 sker via de mindre veje i området og hovedvejens til- og afkørsler ved enten Grevinge mod nord eller Tuse mod syd.

Indkørslen til planområdet.

Det eksisterende affaldshåndteringsanlæg i området genererer en del lastbiltrafik. Særligt pga. det eksisterende deponeringsanlæg.