Overordnede målsætninger om bæredygtighed

Det er vurderet, at lokalplanen er i overensstemmelse med både de statslige, regionale og kommunale målsætninger inden for bæredygtighed. Se mere om dette under fanen "Forhold til anden planlægning".
Planen er desuden vurderet i forhold til en række bæredygtighedsparametre, som beskrevet nedenfor.

Ressourcer og miljø

Lokalplanen muliggør forskellige former for affaldshåndteringsanlæg. Dette vurderes positivt, særligt fordi biogasanlægget behandler bioaffald og kan producere grøn energi.

Transport

Lokalplanen muliggør etablering af et biogasanlæg og et solenergianlæg. Biogas kan med en særlig behandling f.eks. omdannes til brændstof til køretøjer. Ligeledes kan strøm fra et solcelleanlæg benyttes til elkøretøjer.
På baggrund af ovenstående vurderes det, at lokalplanen kan have positive konsekvenser ift. bæredygtig transport.

Sundhed og Trivsel

Lokalplanen muliggør væsentligt byggeri og anlæg, som vil medføre en påvirkning af omgivelserne på forskellig vis. I tilknytning til lokalplanen er der udarbejdet en miljørapport, som belyser de forskellige påvirkninger af omgivelserne. Se mere herom under fanen "Miljø - Miljøvurdering".