Lokalplanens gennemførelse

Der er ingen handlepligt i forhold til en vedtaget lokalplan, og det kan derfor ikke slås fast, hvornår lokalplanens muligheder bliver realiseret.

Det forventes, at lokalplanens muligheder i forhold til biogasproduktion bliver realiseret snarest efter lokalplanens vedtagelse og offentliggørelse. Særligt fordi der er blevet udarbejdet en VVM-redegørelse og vedtaget en VVM-tilladelse for et biogasanlæg i tilknytning til lokalplanen. Når der er givet VVM-tilladelse til det konkrete projekt, skal tilladelsen udnyttes inden 3 år. Ellers bortfalder tilladelsen. Det samme gælder, hvis VVM-tilladelsen ikke er udnyttet i 3 på hinanden følgende år.

Der er allerede etableret et deponeringsanlæg i planområdet. Det tager tid at opfylde deponeringsanlægget, og det forventes derfor, at der går en lang årrække inden der er etableret et færdigbehandlet terræn i den sydlige del af planområdet. Dette er årsagen til, at lokalplanen sikrer etablering af en afskærmende jordvold i delområdet.