Statsveje

Lokalplanområdet grænser op til rute 21, som er en statsvej. Statsvejen er omfattet af en vejbyggelinje på 50 m. + 2 x højdeforskellen mellem kørebanebane og det omkringliggende terræn. Byggelinjen måles fra symmetrilinjen, som svarer til den vestlige kørebanekant.

Vejbyggelinjen langs rute 21 fremgår omtrentligt af Kortbilag 2 - Bindingskort, der kan ses under fanen "Bilag - kortbilag". Vejbyggelinjen er vist med en bredde på 50 m. uden yderligere terræntillæg. Dette skyldes, at der ved lokalplanforslagets udarbejdelse endnu ikke er lavet en ny, præcis opmåling af terrænet ved den nyetablerede rute 21. Derfor kan den præcise vejbyggelinje ikke vises.

Skovbyggelinje

En del af lokalplanområdet ligger inden for skovbyggelinjen omkring Audebo Plantage. Byggeri og etablering af deponeringsanlæg inden for skovbyggelinjen kræver dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 17. Den planlagte bebyggelse kræver dispensation fra Holbæk Kommune i hvert enkelt tilfælde. Skovbyggelinjen fremgår af Kortbilag 2 - Bindingskort, der ses under fanen "Bilag - Kortbilag".

Lokalplanen er med til at sikre et hensyn til Audebo Plantage, bla. med bestemmelser om bebyggelsens placering, omfang og udformning.

Udsigt til Audebo Plantage. Billedet er taget mod øst fra det nordvestlige hjørne af delområde II.

Beskyttet natur

Inden for området er der registreret beskyttet natur, 2 søer. Søerne er markeret med S1 og S2 på kortbilag 2 - Bindingskort, der ses under fanen "Bilag - Kortbilag". Lokalplanen sikrer et hensyn til de to ovennævnte sør i planområdet. Særligt med bestemmelser om, at byggeri, anlæg mv. skal holde en afstand til de beskyttede søer.

Søen i den østlige del af planområdet, der er markeret med "S1" på Bindingskortet.

I tilknytning til det eksisterende affaldshåndteringsanlæg er der etableret flere kanaler i planområdet, som håndterer overfladevand. Dele af kanalerne har sidenhen fået en karakter, så de nu er registreret som beskyttet natur - søer. Kanalerne er registreret som søer, fordi de er etableret som lukkede vandsystemer uden forbindelse til øvrige vandløb i eller udenfor området.

Ændringer i tilstanden af den beskyttede natur kræver dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3. Det gælder også for det planlagte byggeri og anlæg i delområde I. Holbæk Kommune er myndighed på dispensationen. Som udgangspunkt er Holbæk Kommune indstillet på at dispensere til byggeri og anlæg mm., der ændrer på tilstanden af de kanaler, der er registreret som beskyttet natur. Dette skyldes, at kanalerne oprindelig er etableret som tekniske anlæg og netop ikke er opstået naturligt. Dispensation fra naturbeskyttelsesloven vil indeholde et krav om etablering af erstatningsnatur. Endelig stillingtagen til dispensation afventer en konkret ansøgning om dispensation fra naturbeskyttelsesloven.

Den beskyttede natur, der er registreret ved udarbejdelsen af lokalplanen, fremgår af Kortbilag 2 - Bindingskort. Kortbilaget ses under fanen "Bilag - Kortbilag". Hvis der bliver etableret nye kanaler i planområdet, er det muligt at disse anlæg på sigt vil blive registreret som beskyttet natur.

En af de kanaler i planområdet, der er registreret som en beskyttet sø. Den afbillede sø ligger i den vestlige del af delområde II.

Øvrige tilladelser

Lokalplanen har ikke bonusvirkning og erstatter ikke de landzonetilladelser til bebyggelse og anlæg i området, som er nødvendige for lokalplanens virkeliggørelse.
En realisering af lokalplanens muligheder kræver foruden byggetilladelse og landzonetilladelse eventuelt også VVM-tilladelse. Der vil blive taget stilling til, om projekter er VVM-pligtige ved sagsbehandlingen af det enkelte projekt. Som tidligere nævnt er det vurderet, at udvidelsen af biogasanlægget i området er VVM-pligtigt, og der er defor udarbejdet en VVM-redegørelse for projektet. Se mere mere herom under fanen "Redegørelse, Miljø".
Det meste byggeri og anlæg i området vil kræve miljøgodkendelse eller tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19. Der vil blive taget konkret stilling til behovet for disse tilladelser ved sagsbehandlingen af det enkelte projekt.
Den konkrete indretning af området skal opfylde en række bestemmelser, det gælder bla. i forhold for deponi/oplag af brandbart affald og forurenet jord.