Lokalplanens indhold

Lokalplanområdets fremtidige anvendelse vil fortsat være boliger, administration, ridecenter, konferencer, selskabslokaler samt værelsesudlejning i forbindelse med konferencer og selskaber.

Vejadgang til lokalplanområdet sker fortsat ad Tornbrinken og Aggersvoldvej.

Lokalplanen fastlægger byggefelt til ny bygning til værelsesudlejning og fastlægger bestemmelser omkring bevaring af bygninger på ejendommen. Ny bebyggelse skal i øvrigt tilpasses den eksisterende bebyggelse og skal udformes med materialer og farver i overensstemmelse med disse.

Offentlighedens adgang til skoven sikres ved at bevare eksisterende stiadgange.

Lokalplanen fastlægger også p-arealer og stiller krav til belysning i terræn, da der tillades kun sti- og parkbelysning. Der må kun skiltes for virskomheder lokaliseret i lokalplanområdet.

Anvendelsen af bebyggelse og landskab skal respektere de kulturhistoriske interesser, der er i området, både i forhold til naturbeskyttelse og i forholdet til bygnings- og landskabsarkitektoniske interesser. Områdets beplantning skal desuden respektere kulturhistorien omkring godset.