Statslig og regional planlægning

Nærmeste EF- habitatområde er Åmose, Tissø Halleby Å og Flasken.

Nærmeste EF-fuglebeskyttelsesområde er Tissø, Åmose og Hallenslev Mose.

Områderne er beliggende ca. 8 km. fra lokalplanområdet.

Lokalplanområdet er beliggende i område for særlige drikkevandinteresser. Planforslaget ændrer ikke på anvendelserne i lokalplanområdet og vurderes derfor ikke at udgøre en øget trussel for grundvandet.

Kommuneplan 2013-2025

Kommuneplan

Ramme 10.F01

Området er omfattet af kommuneplanramme 10.F01, som fastlægger følgende:

Området er beliggende i landzone og skal forblive i landzone.

Fredede bygninger skal bevares, og der skal sikres et hensyn til disse ved nybyggeri. Stendiger og jorddiger med bevoksning skal bevares.

Beskrivelse af kulturmiljø for Hovedgården Aggersvold
Lokalplanområdet ligger i kommuneplanens område for kulturmiljøet omkring Aggersvold Hovedgaard.
Jordegodset blev i 1330 tilskødet Roskildebispen, som muligvis oprettede en avlsgård på stedet, men i 1581 bestod landsbyen Agerup af 6 gårde, som sammen med gårdene i Sasserup og gården Markegård omkring år 1600 blev til Aggersvold. Senere suppleredes hovedgårdsjorden til Aggersvold med 4 gårde i Høed. I 1801 skal gården have haft 380 tdr. ld. ager, 200 tdr. ld. eng og 70 tdr. ld skov, der siden blev udvidet meget. De udstrakte engarealer gav mulighed for en stor malkekvægsbesætning (hollænderi) i begyndelsen af 1800 årene. I 1923-42 udstykkedes ca. 160 ha fra gården til husmandsbrug, som nu ligger nordvest for hovedgårdskomplekset. Gården, som ligger omgivet af grave, består af en lysgul og hvid empirebygning fra 1833, som erstattede en tidligere i bindingsværk. Avlslængerne er fra samme periode.

Bærende elementer
- det storslåede hovedgårdsanlæg med hovedbygning, avlsgård, gårdsplads, voldgrave og park
- hovedgårdslandskabet med store marker, enge og skove afgrænset af sten- eller jorddiger med gammel bevoksning
- huse til særlige funktioner som f.eks. smedien og til medarbejdere, de sidstes boliger kalket i samme lysgule farve som hovedgårdsanlægget
- husmandsudstykningen på den nordligste del af godsets jorder med de regelmæssigt placerede husmandsbrug, hvoraf de fleste stadig viser grundelementerne i de oprindelige brug, men kun få og her især det sydøstligste brug - har velbevarede enkeltbygninger og detaljer fra de oprindelige anlæg
Eksisterende bevaringstiltag
Hovedbygningen er fredet efter bygningsfredningsloven

Trusler/sårbarhed
- nedrivning eller om-, til- og nybygning af og ved huse og hovedgårdsanlæg, der ikke harmonerer med den eksisterende bebyggelse, samt manglende vedligeholdelse
- byggeri, tilplantning og tilgroning på de åbne marker og enge samt erstatning af eksisterende løvskov med nåleskov
- nedlæggelse af diger eller fjernelse af deres ældre bevoksninger samt manglende vedligeholdelse
- manglende opretholdelse af godshusene og deres tilbageværende fællespræg, f. eks. fælles kalkfarve
- større ændringer i husmandsbrugenes regelmæssige fordeling og anlægstyper

Eksisterende lokalplaner

Lokalplanområdet er omfattet af lokalplan 10.03, som aflyses ved Kommunens endelige vedtagelse af lokalplanforslag 10.08.

Planlægning i forhold til nabokommuner

Der vurderes ikke at være nogen påvirkning af nabokommuner.

Kystnærhedszone

Området er ikke beliggende indenfor kystnærhedszonen.

Butikkers påvirkning af bymiljøet

Lokalplanen muliggør ikke nye butikker.

Diverse udpegninger

Fredning
Hovedbygningen på Aggersvold er fredet, jf. tinglyst servitut på ejendommen af den 04.04.1984.

Udpegninger i kommuneplanen

Landskabelig værdi
Det omgivende landskab er i kommuneplanen udpeget som værdifuldt landskab. Området er terrænmæssigt ensartet herregårdslandskab med husmandsbebyggelser og mindre gårde. Planforslaget vurderes ikke at påvirke områdets landskabelige karakter væsentligt, da den nye bebyggelse vil blive opført i tilknytning til eksisterende bebyggelse på en sådan måde, at det tænkes ind i godsets samlede bygningsstruktur. Bygningen opføres i samme materialer og med samme udformning som de nærmest liggende bygninger.

Landbrugsinteresser
Lokalplanområdet er en del af et større område, der er udpeget som værdifuldt landbrugsområde. Det fremgår af kommuneplanens retningslinje 6.1.1, at de særligt værdifulde landbrugsområder i videst muligt omfang skal friholdes for aktiviteter, som ikke understøtter jordbrugserhvervet.
Lokalplanområdet er i forvejen udlagt til boliger, pension, ridecenter o.lign. Planforslaget ændrer ikke ved den eksisterende anvendelse.
Landbrugsinteresser forventes ikke at blive påvirket mere end de måtte være af de muligheder, som indgår i eksisterende lokalplan 10.03.

Kulturhistoriske værdier
Lokalplanområdet ligger i kommuneplanens område for kulturmiljøet omkring Aggersvold Hovedgaard.
Den nye bebyggelse tænkes ind i godsets samlede bygningsstruktur ved at danne et nyt gårdrum mod vest ved at placere sig vinkelret på ridehuset og administrationsbygningen/varmecentralen.
Planforslaget vil stille krav til, at bygningen opføres i samme materialer og med samme udformning (sadeltag og høj trempel) som de nærmest liggende bygninger. Den nye bygning vil være synlig fra godsets øvrige gårdrum.

Museumsloven
Der er i lokalplanområdet ikke registreret beskyttede stendiger. Langs Aggersvoldvej ligger et gammelt stendige, der bevares – se kortbilag 4

Naturbeskyttelsesloven
Der findes indenfor lokalplanområdet beskyttede naturtyper (søer, voldgrave) og beskyttede vandløb. De udvidede bebyggelsesmuligheder er placeret udenfor disse og vurderes ikke umiddelbart at påvirke søer eller voldgraves tilstand. Lokalplanområdet er en del af et større område, der er udpeget som et værdifuldt naturområde.

Skovbyggelinje
Lokalplanområdet er beliggende inden for skovbyggelinje. Inden for 300 m fra skove, som er registreret med en beskyttelseslinje, må der ikke opføres bebyggelse, tekniske anlæg og lignende. Ejendommen er i forvejen bebygget. Udvidelsen af bebyggelsesmulighederne på ejendommen vurderes ikke at udgøre en væsentlig påvirkning af skovens værdi som landskabselement.

Skovbyggelinjen anmodes ophævet for hele lokalplanområdet

Jordforurening
Der er registreret mulige forurenede arealer i lokalplanområdet (V1), dog ikke på det nye byggefelts areal.

Trafikforhold

Lokalplanområdet vejforsynes fra Tornbrinken og Aggersvoldvej.