Energiforsyning

SEAS/NVE er netselskab og elleverandør i området, dvs. de har ansvaret for en sikker elforsyning i området. Der kan frit vælges elleverandør. Elleverandørselskabet er det selskab, der sælger el til slutbrugerne.

Varmeforsyning

Området ligger uden for kollektivt varmeforsyningsområde.
Der er etableret varmecentral (pillefyr og solvarme) til forsyning af alle bygninger i området. Dog opvarmes medhjælperboliger fortsat ved egne varmekilder.

Note*: Jf. planlovens §19 stk. 4 skal byrådet dispensere fra en lokalplans bestemmelser om tilslutning til et kollektivt varmeforsyningsanlæg som betingelse for ibrugtagning af ny bebyggelse, når bebyggelsen opføres som lavenergibebyggelse. Ved lavenergibebyggelse forstås bebyggelse, der på tidspunktet for ansøgningen om byggetilladelsen opfylder de energirammer for energibygninger, der er fastsat i bygningsreglementet.

Vandforsyning

Området forsynes med vand fra Hjembæk Vandværk. Ny bebyggelse forudsætter tilslutning til vandværket.

Regn- og spildevand

Spildevandet fra lokalplanområdet ledes via privat afskærende ledning til offentlig kloak i Hjembæk. Ved opførelse af nyt byggeri skal der søges om byggetilladelse/afledningstilladelse hos Holbæk Kommune.

Afløb fra mødding, ridebane og parkeringsarealer, skal behandles efter gældende lovgivning.

Der findes indenfor lokalplanområdet beskyttede søer og vandløb, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.

Der må ikke ske oprensning, regulering, anlægsarbejder eller lignende, der kan påvirke de beskyttede naturarealer. For søerne gælder bl.a., at der ikke må ske anlæg eller opfyldning nærmere end 10 m fra søbredderne. Desuden må der ikke pumpes fra eller ledes tag- overflade- eller drænvand til søerne uden dispensation.
Tilledning af den nuværende mængde tag- og drænvand til voldgravsystemet kan dog fortsætte uændret. Gennemførelse af planen forudsætter ikke nogen væsentlig forøgelse heraf.

Holbæk Kommune opfordrer bygherre og projekterende til at kontakte de respektive forsyningsvirksomheder og myndigheder tidligt i projekteringsfasen med henblik på koordinering, råd og vejledning.

Affald og genbrug

Affald bortskaffes i henhold til ”Regulativ for bortskaffelse af husholdningsaffald” samt ”Erhvervsaffaldsregulativ” for Holbæk Kommune.