Lokalplanens gennemførelse

Det er en forudsætning for udnyttelse af byggefelt i lokalplanen, at der kan træffes aftale med ledningsejer af den på kortbilag 3 viste ledning om sløjfning af ledningen.
Ledningsejer, TDC, oplyser i mail af den mail 20. maj 2016, at ledningen er taget ud af drift, og der ved gravearbejde ikke skal tages hensyn hertil.
Det oplyses, at deklarationen snarest vil blive aflyst.