Servitutter

Nedenstående servitutter aflyses ikke af lokalplanen.
Ejer- og rådighedshaver har forpligtigelsen til at aflyse servitutter i nødvendigt omfang.

Følgende servitutter er lyst på matr.nr. 1a og 1an, Agersvold Hgd., Hjembæk

På den af planen omfattede matrikel er der tinglyst følgende servitutdokumenter:
- 26.01.1968 Dok. om et af Post- og Telegrafvæsenet nedgravet forsyningskabel,
- 08.03.1976 Dok. om tilladelse til opførelse af ny beboelse, betinget af nedrivning af en anden bolig,
- 04.04.1984 Dok. om fredning af hovedbygningen på Aggersvold,
- 01.05.2003 Dekl. om afhændelse og landbrugspligt m.v.
- 03.09.2003 Dekl. om brønd med pejleboring m.v. beliggende i parken syd for hovedbygningen.
- 03.10.2003 Dok. om færdsel m.v. og familiegravsted beliggende på 24c Stokkebjerg.

Om servitut af den 26.01.1968 Dok. om et af Post- og Telegrafvæsenet nedgravet forsyningskabel
Ledningsejer, TDC, oplyser i mail af den mail 20. maj 2016, at ledningen er taget ud af drift, og der ved gravearbejde ikke skal tages hensyn hertil. Det oplyses, at deklarationen snarest vil blive aflyst.