Tilladelser og dispensationer fra andre myndigheder

Naturbeskyttelsesloven

Beskyttede naturtyper (§ 3 områder)
Der findes indenfor lokalplanområdet beskyttede naturtyper (søer, voldgrave) og beskyttede vandløb.

Naturbeskyttelsesloven værner naturtyperne mod ændringer i deres naturtilstand. Ønsker ejeren at fortage ændringer i et beskyttet naturareal, skal ejeren søge om dispensation hos kommunen. Hidtidig drift på arealerne kan dog fortsætte. Mens større ændringer som for eksempel at dræne, opfylde, oprense, omlægge eller tilplante arealet ikke er tilladt. Desuden er det ikke tilladt at anvende sprøjtemidler eller gødning, hvis det ikke tidligere er blevet brugt, og hvis det er, må det ikke øges i omfang.

Skovbyggelinje

Hele lokalplanens område ligger indenfor 300 m skovbebyggelinjen.
Skovbyggelinjen anmodes ophævet for hele lokalplanområdet.