I henhold til lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

Lokalplanens formål er:

1.1 at muliggøre opførsel af en bålhytten på arealet.

1.2 at regulere omfang og placering af bålhytten, herunder valg af materiale.

2.1 Lokalplanområdet er afgrænset som vist på kortbilag 1 og udgør ca. 40 m2 af matrikel 1bi Eriksholm Hgd., Ågerup.

2.2 Lokalplanområdet er beliggende i landzone og forbliver i landzone ved lokalplanens vedtagelse.

3.1 I henhold til Planlovens § 15, stk. 4 tillægges lokalplanen bonusvirkning og erstatter tilladelse efter planlovens §35, stk. 1.

4.1 Lokalplanområdet må kun anvendes til fritidsformål, herunder opførsel af en bålhytte.

5.1 Bålhytten skal placeres i henhold til retningslinjerne på kortbilag 4.

5.2 Bålhytten kan maksimalt opføres i en højde af 3.5 m.

5.3 Bålhytten må maksimalt opføres med en tagflade på 27 m2.

6.1 Bålhytten skal opføres i træ.

7.1 Indtil forslaget er endeligt vedtaget af Byrådet må området, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Det gælder efter planlovens § 17 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelse. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommen kan fortsættes som hidtil.

7.2 Når fristen for fremlæggelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan Byrådet give tilladelse til, at ejendommen ændres eller bebygges i overensstemmelse med forslaget. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra datoen for forslagets offentliggørelse og indtil forslaget er endelig vedtaget, dog højst indtil et år efter offentliggørelsen.

8.1 Efter Holbæk Byråds endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må de ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge planlovens § 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.

8.2 Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v. der er indeholdt i planen. Lokalplanen tinglyses ikke på de ejendomme, der er omfattet af planen, men indberettes til PlandataDK.

Forslag til lokalplan 20.22 – for Bålhytte på Munkholm er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 10. april 2019.